--%>

    UBND TP. Hồ Chí Minh (HCM) vừa giao Cục Thuế TP. HCM rà soát công tác quản lý, lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế BVMT đối với các tổ chức, hộ kinh doanh sản xuất túi ni lông trên địa bàn TP.

 

Các cơ sở sản xuất túi ni lông sẽ bị kiểm tra việc thực hiện thuế BVMT

 

    Tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kê khai sai thuế BVMT nhưng không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin hoặc còn sai sót trong hồ sơ khai thuế BVMT;

    Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các tổ chức, hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất túi ni lông khó phân hủy, túi ni lông tự phân hủy sinh học và túi ni lông thân thiện với môi trường trên địa bàn về chấp hành thực hiện thuế BVMT, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

    Cùng với Cục Thuế TP. HCM, Sở TN&MT TP. HCM được lãnh đạo UBND TP. HCM giao thống kê danh sách các tổ chức, hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, nhập khẩu túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn. Đồng thời, tham mưu UBND TP. HCM ban hành lộ trình tổ chức, xúc tiến đầu tư hạ tầng thu gom tái chế chất thải túi ni lông, đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn; nghiên cứu các hình thức hỗ trợ sản xuất khác ngoài cho vay vốn ưu đãi phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và hộ kinh doanh sản xuất túi ni lông thân thiện môi trường…

    Sở Tài chính TP. HCM được giao tham mưu các giải pháp tài chính tăng cường và đa dạng hóa các nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích việc kinh doanh, sử dụng các loại túi, phương tiện đựng hàng thân thiện môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy.

    Ngoài ra, UBND các quận, huyện cần tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, nhập khẩu túi ni lông khó phân hủy cũng như các doanh nghiệp có sản xuất túi ni lông tự phân hủy sinh học và túi ni lông thân thiện với môi trường trên địa bàn.

 

Trà My

Thống kê

Lượt truy cập: 2080106