--%>

     Ngày 7/10/2016 Bộ TN&MT ban hành Quyết định số 2319/QĐ-BTNMT thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Báo cáo Đánh giá tác động của quá trình phát triển kinh tế lên môi trường trong giai đoạn 2006 - 2016 và đề xuất giải pháp bảo đảm phát triển kinh tế hài hòa với  BVMTvà tài nguyên thiên nhiên (Báo cáo).

     Tổ soạn thảo có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ TN&MT xây dựng Báo cáo bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu, theo Đề án “Tổng kết 10 năm 2006 - 2016 việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước; xã hội hóa dịch vụ công” do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì xây dựng, trình Bộ Chính trị.

 

Hoàng Đàn

Thống kê

Lượt truy cập: 2680416