--%>

     Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 680/QĐ-BTNMT ngày 3/4/2017 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách TN&MT.

     Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng là 1 Thứ trưởng. Ủy viên là các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, chính sách, nhà quản lý đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, hội khoa học… am hiểu về lĩnh vực TN&MT, do Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định mời tham gia theo nội dung từng phiên họp, hoạt động của Hội đồng.

     Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, phản biện với Bộ trưởng Bộ TN&MT về những chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án quan trọng trong công tác quản lý nhà nước và điều tra cơ bản, dự báo về TN&MT.

     Hội đồng hoạt động theo Quy chế làm việc do Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành. Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT là đơn vị thường trực giúp việc Hội đồng.

     Hội đồng có Tổ công tác giúp việc gồm các cán bộ kiêm nhiệm từ các cơ quan, đơn vị và chuyên gia độc lập do Bộ trưởng Bộ TN&MT quyết định thành lập (tại Quyết định số 682/QĐ-BTNMT ngày 3/4/2017).

     Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT giúp Hội đồng Tư vấn chính sách TN&MT trong việc chuẩn bị và tổ chức các phiên họp, hoạt động của Hội đồng; Tổ chức nghiên cứu, thu thập, tổng hợp, cung cấp các thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động nghiên cứu, tư vấn, phản biện của Hội đồng theo yêu cầu; Xây dựng các báo cáo; Tổng hợp các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, phản biện, kiến nghị của Hội đồng.

 

Danh sách nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý dự kiến mời tham gia Hội đồng

     Tư vấn chính sách TN&MT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 680/QĐ-BTNMT ngày 3/4/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT)

     Chuyên gia kinh tế, chính sách

     PGS.TS. Phạm Thị Hồng Điệp, Khoa Kinh tế chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

     GS.TS. Trương Quang Hải, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

     GS.TS. Trần Thọ Đạt, Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

     TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương;

     PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn, Viện nghiên cứu phát triển bền vững vùng Bắc bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

     TS. Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;

     TS. Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, nguyên Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

     Lĩnh vực đất đai

     TS. Nguyễn Đình Bồng, Hội Khoa học Đất Việt Nam;

     PGS.TS. Nguyễn Thị Vòng, Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

     PGS.TS. Đỗ Nguyên Hải, Trung tâm Tư vấn khoa học công nghệ tài nguyên môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

     PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội.

     Lĩnh vực tài nguyên nước

     PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm, Khoa Khoa học và kỹ thuật địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

     PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan, Khoa Thủy văn Tài nguyên nước, Trường Đại học Thủy lợi;

     GS.TS. Trần Đình Hòa, Viện Khoa học Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

     TS. Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam;

     PGS.TS. Phạm Văn Đăng Trí, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

     PGS.TS. Lê Quang Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

     Lĩnh vực địa chất và khoáng sản

     GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Đại học Quốc gia Hà Nội;

     PGS.TS. Trần Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

     TS. Trần Tuấn Anh, Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

     GS.TS. Nguyễn Văn Phổ, Hội Địa hóa, Tổng hội Địa chất Việt Nam.

     Lĩnh vực môi trường

     PGS.TS. Nghiêm Trung Dũng, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

     TS. Vũ Đức Lợi, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

     PGS.TS. Nông Văn Hải, Viện nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

     GS.TS. Phan Văn Chi, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

     GS.TS. Lê Xuân Cảnh, Viện sinh thái và môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

     PGS.TS. Nguyễn Văn Công, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

     Lĩnh vực khí tượng thủy văn

     PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

     GS.TS. Phan Văn Tân, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

     TS. Bùi Minh Tăng, nguyên Giám Đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

     Lĩnh vực biến đổi khí hậu

     GS.TS. Trần Thục, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ TN&MT;

    GS.TS. Trương Quang Học, Trung tâm nghiên cứu TN&MT, Đại học Quốc gia Hà Nội;

     GS.TS. Nguyễn Trọng Hiệu, Trung tâm Khoa học Công nghệ Khí tượng Thuỷ văn & Môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

       Lĩnh vực biển và hải đảo

     GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải, Chủ nhiệm Chương trình KC.09/16-20, Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

     TS. Trần Tuấn Dũng, Viện Địa chất và địa vật lý Biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

     PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

     TS. Đào Mạnh Tiến, Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển bền vững, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

     Lĩnh vưc đo đạc và bản đồ

     PGS.TS. Nguyễn Trường Xuân, Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

     TS. Nguyễn Đình Thành, Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng;

     PGS.TS. Nhữ Thị Xuân, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

     TS. Lê Minh, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam.

     Lĩnh vực viễn thám

     GS.TS Phạm Văn Cự, Trường Đại học TN&MT Hà Nội;

     PGS.TS Doãn Minh Chung, Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia về công nghệ Vũ trụ, Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

     PGS.TS. Nguyễn Đình Dương, Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

     TS. Nguyễn Xuân Lâm, nguyên Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, Bộ TN&MT.

     Lĩnh vực công nghệ thông tin

     TS. Trần Minh, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

     TS. Nguyễn Thành Phúc, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông;

     TS. Nguyễn Huy Dũng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Nhật Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 5303406