--%>

     Mới đây, TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018, trong đó, UBND TP sẽ hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở địa phương.

 

 

     Cụ thể, UBND TP sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các đơn vị sản xuất, kinh doanh có phát sinh nước thải gây ô nhiễm môi trường nguồn nước, hướng đến kéo giảm và chấm dứt việc xả thải vượt Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; kiểm tra, rà soát thống kê nguồn thải; xử lý triệt để, di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp quy hoạch, nằm xen cài trong khu dân cư; giám sát việc phân loại thu gom, lưu trữ chất thải rắn y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn; đẩy mạnh công tác xử lý các hành vi lấn, chiếm lòng sông, hành lang bảo vệ kênh, rạch gây ách tắc dòng chảy; thực hiện quan trắc chất lượng nước ngầm tại các khu vực chịu ảnh hưởng từ các nguồn ô nhiễm...

     Về quản lý chất thải, TP đẩy mạnh công tác quản lý lực lượng thu gom rác dân lập và các Công ty dịch vụ công ích các quận, huyện; kiểm tra, giám sát hoạt động của các trạm trung chuyển chất thải rắn đảm bảo hợp vệ sinh, không gây ảnh hưởng môi trường khu dân cư; từng bước triển khai phương án đấu thầu công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố đến năm 2020; tiếp tục thực hiện các “mô hình không rác” và triển khai các hoạt động giáo dục và truyền thông môi trường trong trường học gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

     Đối với bảo vệ đa dạng sinh học, TP tổ chức quản lý bảo vệ ổn định diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện hữu; tổ chức triển khai đề án bảo vệ, phát triển các loại rừng và cây xanh TP đến năm 2020 tầm nhìn 2025…

 

Hồng Cẩm

Thống kê

Lượt truy cập: 128863