--%>

    Sáng ngày 27/11/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị

 

    Báo cáo tòm tắt 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã chỉ ra, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã dề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển toàn diện, nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Ngay sau khi Nghị quyết số 26-NQ/TW được ban hành, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng các Bộ, ngành Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

    Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26, nêu rõ nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương. Trong đó, có việc tập trung xây dựng thể chế, chính sách để thực hiện Nghị quyết; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết; ưu tiên phân bổ nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn; tổ chức sản xuất nông nghiệp đổi mới mạnh mẽ phù hợp hơn cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa lớn và nâng cao tính cạnh tranh; đặc biệt là hình thành các chuỗi giá trị từ chế biến, bảo quản, bao tiêu sản phẩm.

    Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan một số mục tiêu Nghị quyết đề ra có khả năng không đạt. Nhiều tồn tại, yếu kém chậm được khắc phục, nhất là về tổ chức sản xuất, chất lượng, hiệu quả, và tính bền vững của sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng NTM.

    Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao một số tỉnh đã chỉ đạo tái cơ cấu thành công, có mô hình tốt, hiệu quả; đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, nhất là trong chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết, đó là: đầu tư cho nông nghiệp còn khá thấp; số dân làm nông nghiệp còn cao, đóng góp cho nền kinh tế còn thấp; Doanh nghiệp trực tiếp đầu tư sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 1% tổng số doanh nghiệp; áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp còn yếu, tỷ lệ giá trị chất xám trong giá thành sản phẩm nông nghiệp chưa cao; 90% hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu là thô, chưa qua chế biến. Việc xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao chưa tạo đột phá để nâng cao giá trị gia tăng; kết cấu hạ tầng phục vụ bảo quản, chế biến còn hạn chế. Luật Đất đai năm 2013 có những tác động tích cực, tuy nhiên chính sách giao đất bình quân khiến đất nông nghiệp trở nên manh mún, quy mô nhỏ, khó có thể cơ giới hóa, hiện đại hóa và thực hiện nền sản xuất lớn…

    Từ phân tích trên, Thủ tướng nhấn mạnh, việc giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực, tự cường vươn lên của nông dân. Chúng ta đang nói tập trung làm nông nghiệp, nông thôn mà nông dân chúng ta có tinh thần ỷ lại thì không bao giờ thành công… Cần khắc phục tinh thần tự ti, ỷ lại, chờ đợi của một bộ phận nông dân.

    Vì vậy, thời gian tới, Đảng, Nhà nước phải cùng với nông dân, sống trong lòng nông dân để làm cuộc cách mạng mới trong nông nghiệp, nông thôn. Cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Theo Thủ tướng, kinh nghiệm rút ra là, ở đâu cấp ủy, người đứng đầu quan tâm sâu sắc, chỉ đạo quyết liệt thì ở đó, nông nghiệp, nông thôn sẽ phát triển mạnh mẽ, diện mạo nông thôn mới khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

    Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương, Bộ NN&PTNT chủ trì nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để cùng Ban Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo tổng kết, đồng thời chủ động xây dựng dự thảo Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, giải pháp về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2020, giai đoạn tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình Bộ Chính trị xem xét trong tháng 12/2018.

    Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo đã cắt băng khai mạc Triển lãm Quốc gia về thành tựu 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham quan một số gian hàng Triển lãm tiêu biểu.

 

Thu Hà

Thống kê

Lượt truy cập: 348409