--%>

     Ngày 3/1/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Bộ và tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Môi trường.

    Năm 2018, Tổng cục Môi trường đã chủ động khắc phục khó khăn, cụ thể hóa, triển khai quyết liệt và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đúng trọng tâm, trọng điểm, bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống chính sách, pháp luật trong lĩnh vực môi trường tiếp tục được hoàn thiện. Công tác xử lý các vụ việc, sự cố môi trường được triển khai có hiệu quả, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc gây ô nhiễm môi trường. Hệ thống tổ chức của Tổng cục được rà soát, kiện toàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Tổng cục đã chủ động phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ nhằm giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là những vấn đề bức xúc, vướng mắc về cơ chế, chính sách… 

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, trong 9 lĩnh vực của ngành TN&MT, môi trường là một trong những lĩnh vực được quan tâm nhiều nhất, qua đó có thể thấy vị thế, vai trò và tầm quan trọng của  lĩnh vực môi trường. Do đó, Tổng cục Môi trường cần nhìn nhận lại suốt quá trình hình thành và phát triển sự nghiệp BVMT của đất nước, qua đó thấy được những thuận lợi và khó khăn để xây dựng kế hoạch hành động trong thời gian tới. Bộ trưởng đề nghị, từng cá nhân, cán bộ, công chức, người lao động của Tổng cục phải có trách nhiệm, hiểu được công việc của mình trước nhiệm vụ BVMT mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ giao. Đặc biệt, cần đổi mới và thay đổi, đáp ứng phương châm 12 chữ vàng mà Chính phủ đề ra trong năm 2019, đó là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”. Đồng thời, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu Tổng cục Môi trường cần đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2019, 100% các khu, cụm công nghiệp phải được kiểm soát về môi trường và chấp hành pháp luật về BVMT; đẩy mạnh công tác quản lý, làm rõ vai trò, trách nhiệm trong việc xử lý chất thải rắn, nước thải; thường xuyên kiểm tra công tác bảo tồn thiên nhiên, sử dụng hệ thống giám sát để xác định độ che phủ của rừng tự nhiên và hệ thống đa dạng sinh học theo chức năng nhiệm vụ của ngành TN&MT.

    Đề cập đến việc phân loại, xử lý rác tại nguồn và rác thải đại dương - vấn đề mà cả thế giới đang quan tâm, Bộ trưởng đề nghị, Tổng cục cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách, công nghệ để hạn chế và dần chấm dứt việc sử dụng, xả thải túi ni lông ra môi trường. Đối với vấn đề quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường, Tổng cục cần nghiên cứu kinh nghiệm từ các nước tiên tiến, để tháng 6/2019 phải ban hành được quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường mới lên ngang tầm các nước tiên tiến thế giới.

    Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Môi trường bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; bám sát theo chương trình hành động của Bộ TN&MT… Đặc biệt, công tác tổ chức thực hiện phải cụ thể đối với từng cá nhân, từng lĩnh vực; cần đổi mới cách thức chỉ đạo điều hành, cách thức hợp tác để hành động và bứt phá, góp phần phát triển bền vững đất nước.

 Một số kết quả nổi bật trong công tác quản lý nhà nước về BVMT

    Trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Tổng cục Môi trường, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức cho biết, năm 2018, Tổng cục Môi trường đã chủ động phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với các Bộ, ngành, địa phương nhằm giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi quản lý. Đặc biệt, đã thực hiện tốt công tác kiểm soát, giám sát các cơ sở, dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi trường, tạo bước chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

    Năm 2018 khép lại với những thành công của Tổng cục trong công tác xây dựng thể chế, chính sách, văn bản pháp luật, đề án về BVMT. Đến nay, 1 Thông tư đã được ban hành, 1 dự án Luật đang triển khai đúng tiến độ, các văn bản còn lại đều đang trình cấp có thẩm quyền xem xét. Cụ thể, Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ký ban hành; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, Nghị định của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước đã rình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT đã gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, bổ sung, trình Chính phủ. Ngoài ra, Tổng cục còn tham gia tích cực vào quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến quy hoạch, Luật Quản lý phát triển đô thị; phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/018 phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; trình lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT, số 09/2018/TT-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 6 nhóm phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, gồm: Sắt, thép, nhựa, giấy, thủy tinh, kim loại màu, xỉ hạt lò cao. Đồng thời, chủ trì xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước, Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020.

    Đồng thời, Tổng cục Môi trường đã tập trung hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT. Cụ thể, Tổng cục đã thành lập nhiều đoàn công tác trực tiếp làm việc với các địa phương để nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai chính sách pháp luật về BVMT ở cơ sở, từ đó kịp thời có biện pháp tháo gỡ; Tổ chức phổ biến, quán triệt, hướng dẫn triển khai dưới nhiều hình thức, trong đó đã tổ chức 02 Hội thảo khu vực miền Bắc và miền Nam hướng dẫn Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT; số 09/2018/TT-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 6 nhóm phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT về quan trắc môi trường... Tổng cục cũng đã tích cực, chủ động hướng dẫn các địa phương triển khai nhiều hoạt động để đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đến nay, tiến độ hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tính đến 06/12/2018 là 233/366 cơ sở, đạt tỷ lệ 63,66% (hoàn thành vượt mức 3,39% so với mục tiêu đặt ra); Phối hợp với Ủy ban nhân dân 4 tỉnh miền Trung triển khai dự án “Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường 04 tỉnh miền Trung”; Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổng hợp, xây dựng và đề xuất 30 bãi rác; 70 điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) đặc biệt nghiêm trọng; đầu tư xây dựng 03 dự án  xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn từ các đô thị loại IV trở lên. Hỗ trợ cho 5 địa phương để triển khai 24 dự án để xử lý các điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV với tổng kinh phí là 88,351 tỷ đồng; đến nay đã có 5/24 dự án đã hoàn thành xử lý.

    Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT cũng được Tổng cục triển khai một cách thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Tổng cục đã tiến hành thanh tra 255/255 cơ sở thuộc đối tượng thanh tra theo Kế hoạch được Bộ trưởng phê duyệt trên địa bàn 25 tỉnh/TP. Hiện đã trả kết quả 236 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính đối với 60 cơ sở với tổng số 12.988.057.000 đồng; trong đó, có 5 cơ sở bị đình chỉ hoạt động bộ phận phát sinh chất thải, đang xem xét xử lý 20 cơ sở bị Đoàn thanh tra lập Biên bản vi phạm hành chính, ban hành 42 kết luận thanh tra. Đặc biệt, Tổng cục đã tiến hành 2 Đoàn thanh tra đột xuất đối với 5 cơ sở trên địa bàn TP. Hà Nội, gồm: Công ty CP Thịnh An (cơ sở giết mổ gia súc tập trung) trên địa bàn thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì và 4 cơ sở xử lý chất thải tại huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây. Tiến hành theo dõi, kiểm tra việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật về BVMT của khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN). Đến nay, cả nước có 228 KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung (tăng 7 KCN so với năm 2017), 12 KCN đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung (chiếm 4%), các KCN còn lại đang xây dựng lộ trình đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung. Trong số này, có 121 KCN đầu tư lắp đạt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục đạt tỷ lệ 42%. Cả nước hiện có 689 CCN đang hoạt động trên phạm vi cả nước, trong đó có 276 CCN có báo cáo ĐTM, 160 CCN có hệ thống tách nước mưa và nước thải, 109 CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung, 10 CCN có hệ thống quan trắc tự động nước thải, 254 CCN đã được phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng. 

    Năm 2018, Tổng cục đã đẩy mạnh công tác kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; duy trì thường xuyên Tổ giám sát quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam, Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19 tại Khu kinh tế Dung Quất, Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt (tỉnh Quảng Ngãi), Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa), Dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân – Bình Thuận, Dự án Bôxit nhôm Lâm Đồng. Tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình khắc phục các lỗi vi phạm và việc cho phép Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) vận hành thử nghiệm, với việc tổ chức nhiều đoàn kiểm tra trực tiếp tại FHS, làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh, cũng như tham mưu tổ chức Hội đồng giám sát liên ngành về khắc phục vi phạm và xem xét cho FHS vận hành thử nghiệm Lò cao số 2.

    Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng, thời gian qua, Tổng cục tiếp tục triển khai hiệu quả Đường dây nóng. Tính đến ngày 27/12/2018, Đường dây nóng của Tổng cục đã nhận được 1.143 thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường trên phạm vi cả nước, trong đó có 542 vụ việc đã được xử lý và phản hồi tới người dân, 601 vụ việc đang được các địa phương xác minh, xử lý.

    Công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (ĐDSH) đạt được những kết quả nhất định: Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng hành lang ĐDSH kết nối các hệ sinh thái khu vực trung Trường Sơn tại 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam với tổng diện tích rừng trồng, phục hồi rừng là 6.000 ha; các chương trình bảo tồn loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020. Cùng với đó, xây dựng dự thảo mạng lưới các khu Ramsar ở Việt nam nhằm tăng cường cơ chế chia sẻ thông tin và nâng cao hiệu quả quản lý khu Ramsar ở Việt Nam.

    Ngoài ra, công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về BVMT được duy trì thông qua Hội thảo, Khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức về BVMT; Thường xuyên rà soát, tổng hợp và chủ động tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT trên các phương tiện truyền thông được xã hội quan tâm…

Tập trung mọi nguồn lực, triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BVMT

    Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2018, tiến độ xây dựng một số văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn chậm. Việc bố trí nguồn lực cho công tác xây dựng văn bản chưa hợp lý, còn bị phân tán, chưa bảo đảm tính ưu tiên, tập trung, thống nhất. Bên cạnh đó, việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ mới gặp một số khó khăn khi xử lý công việc trong giai đoạn chuyển tiếp…

    Khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, năm 2019, Tổng cục Môi trường tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Bộ; Hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật BVMT năm 2014 và xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Đẩy mạnh công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới của một số đơn vị trực thuộc Tổng cục; Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT; Kiểm soát chặt chẽ đối với các KCN, CCN, làng nghề; Tiếp tục rà soát, điều chỉnh hoặc xây dựng mới các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm về công tác quản lý môi trường, hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn môi trường của các nước phát triển trên thế giới; Ban hành và triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách, ưu đãi, khuyến khích giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải rắn; Thúc đẩy triển khai thực hiện Luật ĐDSH và các văn bản quản lý về ĐDSH đã được ban hành…

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

    Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho rằng, bức tranh toàn cảnh về môi trường trong năm 2018 của Việt Nam đã xuất hiện nhiều gam màu sáng. Công tác thanh tra, kiểm tra giảm về số lượng nhưng chất lượng tăng, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về BVMT của các doanh nghiệp có nhiều chuyển biến căn bản, đã dần chuyển từ đối phó sang ý thức tự giác. Để công tác BVMT ngày càng đạt hiệu quả cao hơn, năm 2019, Tổng cục Môi trường cần tiếp tục phát huy, thực hiện các đợt thanh tra, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, vi phạm pháp luật về BVMT và phải xử lý nghiêm minh. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra phải gắn kết chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương để không bị chồng chéo.

    Song song với đó, Tổng cục cần thành lập các Ban biên tập, Tổ soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật được giao trong Chương trình công tác; có kế hoạch cụ thể triển khai việc xây dựng Luật sửa đổi một số điều của Luật BVMT 2014, khắc phục những hạn chế, bất cập trong hệ thống pháp luật về BVMT. Tiến hành xây dựng ngay các văn bản hướng dẫn dưới luật để đảm bảo luật có thể được triển khai ngay sau khi có hiệu lực thi hành. Tiếp tục nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về BVMT - lấy công tác phòng ngừa ô nhiễm là công tác quản lý chính, trọng tâm. Đặc biệt, cần phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, nhất là nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường để tập trung giải quyết theo đúng lộ trình các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân…

 

Lê Chính

Thống kê

Lượt truy cập: 2893149