--%>

     Ngày 24/1/2018, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài đã ký ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Tổng cục Môi trường. Trong đó, tiếp tục tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý về BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học; kiện toàn tổ chức bộ máy của Tổng cục Môi trường; tăng cường nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường; chủ động phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục ô nhiễm môi trường; cải cách thủ tục hành chính.

 

 

     Nội dung cơ bản của Chương trình công tác năm 2018

     Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá về môi trường 

     Tổng cục Môi trường tập trung xây dựng và trình ban hành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về môi trường gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT và các luật có liên quan; Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật BVMT; Đề án kiểm soát đặc biệt các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, danh mục các ngành nghề có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao không khuyến khích đầu tư… Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai việc rà soát, đề xuất, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về BVMT bảo đảm thống nhất, đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ BVMT và hội nhập quốc tế; nghiên cứu, xây dựng cơ chế đột phá trong huy động nguồn lực đầu tư cho BVMT, đặc biệt là cơ chế huy động nguồn lực trên nguyên tắc "Người gây ô nhiễm phải trả tiền”, “Người hưởng lợi từ môi trường phải trả chi phí” để tập trung đầu tư trở lại cho BVMT.

     Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2018; vận hành đường dây nóng về môi trường  

     Thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp và kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg trên địa bàn trên địa bàn một số tỉnh/TP; Thanh tra đột xuất và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, vận hành Đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường của Trung ương và địa phương nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc gây ô nhiễm môi trường, ngăn chặn đến mức thấp nhất các sự cố môi trường có thể xảy ra.

     Rà soát kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn có nguy cơ gây sự cố môi trường, gây ô nhiễm môi trường

     Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường, kiên quyết loại trừ quan điểm sản xuất trước, làm sạch sau trong quá trình thu hút triển khai dự án đầu tư; Tổ chức triển khai thực hiện Đề án kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây sự cố, ô nhiễm môi trường cao ngay sau khi được ban hành; Triển khai hệ thống tiêu chuẩn về môi trường nhằm lựa chọn, sàng lọc loại hình sản xuất và công nghệ sản xuất trong thu hút đầu tư, không cấp phép cho các dự án không đảm bảo tiêu chuẩn môi trường; Xây dựng và hoàn thành phương án triển khai công tác điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải…

     Thực hiện các chương trình quan trắc, lập các báo cáo về môi trường 

     Tập trung thực hiện tốt chương trình quan trắc định kỳ, xây dựng báo cáo môi trường quốc gia năm 2018; thực hiện đánh giá, xếp hạng kết quả BVMT của các địa phương thông qua Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả BVMT của các địa phương. Cùng với đó, Tổng cục Môi trường sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, các sự kiện, hội nghị, hội thảo về BVMT; triển khai đúng tiến độ, đảm bảo nội dung, chất lượng sản phẩm của các nhiệm vụ, dự án, đề tài trong kế hoạch năm 2018.

     Một số giải pháp thực hiện

     Một là, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục và của Tổng cục với các địa phương trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các cơ chế, chính sách liên quan đến môi trường; Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Đảm bảo 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Tổng cục vận hành theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, kết nối với cổng thông tin một cửa quốc gia theo kế hoạch của Chính phủ; Xử lý dứt điểm và công khai kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường.

     Hai là, về kiện toàn bộ máy, Tổng cục Môi trường sẽ tham mưu Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25/3/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường; trình Bộ trưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường; Thực hiện công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, sắp xếp, bố trí, điều động, biệt phái và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị mới thành lập và thành lập lại.

     Ba là, về công tác kế hoạch - tài chính, sẽ được đổi mới, cải tiến theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng nguồn lực được giao phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả quản lý kinh phí chi sự nghiệp môi trường ngân sách trung ương. Bên cạnh đó, Tổng cục Môi trường cũng sẽ rà soát, bổ sung sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế, khoa học và công nghệ của Tổng cục Môi trường phù hợp với quy định hiện hành nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực từ các hoạt động này. Đồng thời, đề xuất định hướng hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực môi trường; Thực hiện có hiệu quả các công ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đa phương, tổ chức quốc tế về môi trường và đa dạng sinh học; Thực hiện tích cực các hoạt động hội nhập quốc tế, tham gia đàm phán về môi trường trong các Hiệp định thương mại tự do.

     Bốn là, tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, sự kết nối giữa Trung ương và địa phương; đối thoại giữa cơ quan quản lý về môi trường và người dân được thực hiện thường xuyên; Tập trung xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn về BVMT ở Trung ương, các bộ, ngành và địa phương, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong quá trình triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về BVMT; Phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp giữa Bộ TN&MT với các địa phương; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, làm tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trong vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước góp phần tạo sự đồng thuận xã hội; Nghiên cứu, xây dựng cơ chế đối thoại thường xuyên giữa cơ quan môi trường Trung ương và địa phương, người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường, trong đó chú trọng giải quyết tốt các thủ tục hành chính về môi trường; Kịp thời lắng nghe, ghi nhận và giải quyết thỏa đáng các khó khăn, vướng mắc, góp ý của địa phương và có biện pháp tháo gỡ về cả chuyên môn và tài chính trong công tác quản lý nhà nước về BVMT…

 

Hương Đỗ

Thống kê

Lượt truy cập: 2826427