--%>

     Để công chúng có cái nhìn toàn diện trước thông tin “Bộ TN&MT mỗi ngày thanh tra 3 doanh nghiệp”, ngày 12/10/207, Tổng cục Môi trường đã có thông tin chính thức về việc triển khai kế hoạch thanh tra năm 2017 tới báo chí.

     Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT, trong đó, giao Bộ TN&MT tập trung thanh tra, kiểm tra đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200 m3/ngày đêm trở lên, Tổng cục Môi trường đã khẩn trương rà soát, lập danh mục và đề xuất Bộ TN&MT phê duyệt Kế hoạch thanh tra về BVMT năm 2017 đối với 758 cơ sở. Tuy nhiên, sau khi trao đổi, thống nhất với các Bộ, ngành và địa phương, đồng thời để đảm bảo kế hoạch thanh tra không chồng chéo, không ảnh hưởng đến doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ TN&MT, Kế hoạch thanh tra BVMT năm 2017 được điều chỉnh xuống còn 472 cơ sở.

     Về việc triển khai kế hoạch thanh tra, Tổng cục Môi trường đã huy động sự tham gia tổng lực của các đơn vị trực thuộc, thành lập 13 đoàn thanh tra, nòng cốt là Cục Kiểm soát hoạt động BVMT, Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên, Cục Môi trường miền Nam; với sự tham gia của các Cục: Kiểm soát ô nhiễm, Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường và các Sở TN&MT, Ban Quản lý Khu kinh tế/Khu công nghiệp, Sở Công Thương, Cảnh sát môi trường của các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có cơ sở thuộc đối tượng thanh tra.

     Nội dung thanh tra bao gồm chấp hành quy định pháp luật BVMT, cụ thể như: chấp hành các thủ tục hành chính; chấp hành quy định về thu gom, lưu giữ, xử lý hoặc chuyển giao xử lý chất thải; lắp đặt, vận hành các công trình BVMT; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xả thải; các yêu cầu về BVMT khác. Thời gian thanh tra đối với mỗi đối tượng là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

     Đến nay, Tổng cục Môi trường đã tiến hành thanh tra đối với hầu hết các đối tượng theo kế hoạch. Riêng Đoàn thanh tra tại tỉnh Long An và Gia Lai đang triển khai tiếp, đến cuối tháng 10/2017 và đầu tháng 11/2017 sẽ kết thúc, trả kết quả và ban hành Kết luận theo quy định của Luật Thanh tra.

 

Hương Mai

Thống kê

Lượt truy cập: 2769658