--%>

     Ngày 5/9/2016, Bộ TN&MT ban hành Công văn số 3807/BTNMT-TCMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.

 

 

     Chủ đề hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn nay là “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững”, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác BVMT của khu vực đô thị, hướng tới một đất nước Việt Nam xanh, bền vững.

     Năm 2016, Bộ TN&MT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức các hoạt động cấp quốc gia hưởng ứng Chiến dịch tại TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, từ ngày 16-18/9 với các hoạt động chính: Lễ ra quân thu gom, xử lý rác thải đô thị; hội thảo, tập huấn; tuyên truyền về BVMT…

     Để thiết thực hưởng ứng Chiến dịch, Bộ TN&MT đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước…, quan tâm chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung:

     Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về BVMT như: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; Luật BVMT năm 2014; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT; Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tới đông đảo tầng lớp cán bộ nhân dân.

     Căn cứ vào điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động cộng đồng như: treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc, khu vực đông người; diễu hành, cổ động BVMT; Ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; Giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc còn tồn đọng. Đồng thời, phát động các phong trào Ngày hội tái chế, Ngày hội sống xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi ni lông…

 

Nhật Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 1065741