--%>

     Ngày 28/12/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

     Năm 2017, Tổng cục được giao xây dựng và trình cấp có thẩm quyền 11 văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, Tổng cục đã hoàn thành các dự thảo văn bản theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm chất lượng, trình Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ 2 dự thảo Quyết định của Thủ tướng; Trình Bộ 11 dự thảo Thông tư của Bộ trưởng, trong đó có 1 dự thảo Thông tư đã được Bộ ký ban hành; Tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm soát thủ tục hành chính; Góp ý 183 dự thảo văn bản liên quan.

     Công tác quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo tiếp tục được đẩy mạnh. Trên cơ sở đề xuất nhiệm vụ, dự án của 9 Bộ, ngành và 20/28 địa phương có biển, Tổng cục đã tổng hợp, rà soát các đề xuất phục vụ xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; Trình Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ đề nghị phê duyệt bổ sung 3 dự án vào Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến 2010, tầm nhìn đến 2020 (Đề án 47). Cùng với đó, đôn đốc các Bộ, ngành triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và BVMT biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

     Về công tác quản lý, khai thác biển và hải đảo, đã xin ý kiến các các cơ quan liên quan để hoàn thiện, trình Bộ để trình Chính phủ dự thảo Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017 - 2025; Tham mưu Bộ kiểm tra việc thực hiện điều khoản chuyển tiếp về sử dụng biển tại một số Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; Khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện Nghị định số 51/2014/NĐ-CP, Luật Tài nguyên, môi trường Biển, hải đảo đối với một số địa phương có biển. Đồng thời, hoàn thiện, trình Bộ ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Bộ công bố Bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam, đường ranh giới cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm theo vĩ tuyến một khoảng cách 3 hải lý và Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng triều vùng ven biển Việt Nam cùng 10 đảo lớn.

     Bên cạnh đó, Tổng cục rất quan tâm đến công tác kiểm soát tài nguyên và BVMT biển, hải đảo. Trình Bộ ban hành Quyết định số 1517/QĐ-BTNMT ngày 23/6/2017 về cấp phép nhận chìm cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1; Tiếp nhận, thẩm định 5 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhận chìm ở biển và có ý kiến đối với các tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến nhận chìm ở biển; Xây dựng và trình Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018 - 2020; Phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xây dựng, triển khai kế hoạch năm 2017 về các hoạt động kiểm soát tài nguyên, BVMT biển và hải đảo; Hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố dầu vón cục, rác thải thông thường trôi dạt vào bờ biển khu vực Biển Rạng (Quảng Nam), biển Vũng Tàu; Hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 để làm cơ sở đánh giá, chấm điểm hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, hải đảo của Bộ trong năm 2017.

     Tổng cục cũng đã giúp Bộ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Xây dựng và trình Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo “Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 về thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP; Tổ chức xây dựng chi tiết, trình Bộ để trình Ban cán sự đảng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết. Ngoài ra, tổ chức thực hiện các dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, dự thảo Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017 - 2025; Giao khu vực biển, quản lý tổng hợp vùng bờ, cấp phép nhận chìm ở biển; Phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin, tuyên truyền về biển và hải đảo; Tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017; Kiểm tra việc chấp hành pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên, BVMT biển và hải đảo.

     Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Tổng cục đề ra 5 nhiệm vụ chính: Thường xuyên rà soát, đánh giá, đề xuất bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, BVMT biển và hải đảo; Tiếp tục kiện toàn về tổ chức, nhân sự của hệ thống cơ quan nhà nước về biển, hải đảo từ Trung ương đến địa phương; Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức; Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về công tác kế hoạch - tài chính; Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hợp tác quốc tế, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các văn bản, thủ tục quản lý đề tài, dự án, hoạt động khoa học công nghệ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, hải đảo.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TNMT Trần Quý Kiên ghi nhận và đánh giá cao thành tích mà Tổng cục Biển và hải đảo đã đạt được trong năm 2017, đặc biệt là những kết quả về công tác hoàn thiện văn bản pháp luật, hình thành hệ thống công cụ pháp lý quản lý tổng hợp tài nguyên và BVMT biển. Thứ trưởng cũng nhất trí về những đề xuất về các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục trong năm 2018, đồng thời lưu ý, Tổng cục cần tập trung đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về quản lý tổng hợp vùng bờ. Thứ trưởng cũng nhất trí với đề xuất tập trung sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường Biển và hải đảo cho phù hợp với Luật Quy hoạch sắp có hiệu lực. Cùng với đó, tập trung xây dựng các thông tư, Nghị định, sửa đổi Nghị định 51 phù hợp với thực tiễn; Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác quốc tế - một nhiệm vụ quan trọng song chưa thực sự tập trung khai thác rõ nét trong thời gian qua.

 

Thu Hằng

 

 

 

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3321626