--%>

     Ngày 14/5/2019, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì Cuộc họp góp ý hoàn thiện Dự thảo 2 Đề án Chính phủ, gồm “Tăng cường liên kết giữa các địa phương, vùng trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, BVMT, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH)” và “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên, BVMT, ứng phó với BĐKH”. Đây là 2 Đề án quan trọng do Chính phủ giao Bộ TN&MT thực hiện tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 nhằm thực hiện hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.

     Trong đó, Đề án “Tăng cường liên kết giữa các địa phương, vùng trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH” nhằm tăng cường liên kết giữa các địa phương, vùng để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng vùng, địa phương; khắc phục tình trạng trùng lắp, manh mún trong sử dụng các nguồn tài nguyên tự nhiên, nâng cao khả năng phối hợp phòng ngừa, khắc phục các vấn đề môi trường, tác động BĐKH liên tỉnh, liên vùng. Đề án được thực hiện từ năm 2019 - 2025 trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tập trung vào 5 nhiệm vụ chính: Nâng cao nhận thức về liên kết địa phương, vùng trong sử dụng tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH; kiện toàn thể chế, cơ chế liên kết, phối hợp giữa các địa phương, vùng trong sử dụng tài nguyên, BVMT, ứng phó với BĐKH; đẩy mạnh việc lồng ghép nội dung liên kết sử dụng tài nguyên, BVMT, ứng phó với BĐKH vào các quy hoạch vùng; tăng cường nguồn lực thực hiện liên kết địa phương, vùng trong sử dụng tài nguyên, BVMT, ứng phó với BĐKH; tăng cường liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong sử dụng tài nguyên, BVMT, ứng phó với BĐKH.

 

Toàn cảnh Cuộc họp

 

     Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH” được triển khai đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, tăng cường năng lực tổ chức bộ máy, đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH, bảo đảm phù hợp với quan điểm, định hướng của Đảng, điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Đề án tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ chính: Tăng cường nghiên cứu, quán triệt, thống nhất nhận thức về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH; đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để đảm bảo phát triển đồng bộ, minh bạch các yếu tố thị trường, các cấp độ thị trường trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH; đổi mới vai trò của Nhà nước trong định hướng, phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài nguyên, tăng cường BVMT và ứng phó với BĐKH trong nền kinh tế thị trường; tăng cường vai trò của các công cụ dựa vào thị trường, cơ chế tài chính để điều tiết, thúc đẩy khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, tăng cường BVMT và ứng phó với BĐKH, giải quyết các khiếm khuyết của thị trường; hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy, cơ chế thực thi, giám sát đáp ứng yêu cầu của thể chế kinh tế thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý tài nguyên, BVMT, ứng phó với BĐKH phù hợp với thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam.

     Phát biểu tại Cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng, Đề án “Tăng cường liên kết giữa các địa phương, vùng trong sử dụng tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH” cần đề ra các giải pháp đồng bộ cho việc thúc đẩy liên kết để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, từng vùng, tạo lập không gian phát triển thống nhất trong vùng và cả nước. Đối với Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH”, theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH là yêu cầu khách quan, trọng tâm hướng đến người dân và doanh nghiệp; Nhà nước sẽ đóng vai trò kiến tạo phát triển, định hướng, tổ chức thực hiện, điều tiết, kiểm tra, giám sát và giải quyết các khiếm khuyết của thị trường.

     Thứ trưởng đề nghị Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT tiếp tục phối hợp với các đơn vị, Bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện danh mục các nhiệm vụ đảm bảo thiết thực, khả thi trong việc điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới chính sách về thể chế kinh tế thị trường; tăng cường liên kết vùng trong quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH.

 

Huy Hoàng

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3321490