--%>

     Ngày 21/4/2017, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông (LVS)” đã tổ chức cuộc họp lần thứ ba do Thứ trưởng TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì.

     Đây là dự án hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, được xây dựng và triển khai trong 3 năm (từ năm 2016 - 2018), nhằm tăng cường năng lực xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật về BVMT nước LVS, góp phần cải thiện chất lượng môi trường nước LVS, đặc biệt là tại 3 LVS chính: sông Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy và hệ thống sông Đồng Nai.

 


Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Monre)

 

     Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, thời gian qua, nhóm chuyên gia Nhật Bản đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Bộ TN&MT, các địa phương có liên quan tập trung nguồn lực để triển khai hiệu quả các hoạt động của Dự án, góp phần đưa Luật BVMT năm 2014 vào thực tiễn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Dự án vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan liên quan xem xét, đánh giá, rút kinh nghiệm, trong đó cần tập trung vào các nội dung như: Tiến độ thực hiện Dự án; Kế hoạch hoạt động (cụ thể về việc xây dựng các văn bản pháp luật, kế hoạch ban hành) và kết quả dự kiến; Những vấn đề còn tồn đọng (phương pháp thực hiện, điều phối hoạt động giữa các đơn vị…) và kế hoạch chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các hoạt động của Dự án trong thời gian tới; Việc xác nhận sửa đổi ma trận thiết kế Dự án…

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

     Tại cuộc họp, các đại biểu cùng đánh giá các kết quả hoạt động của Dự án trong thời gian quan, chia sẻ, tham khảo các kinh nghiệm trong công tác BVMT nước LVS của Nhật Bản; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trường nước LVS ở Việt Nam trong thời gian tới. Theo đó, đến nay, Dự án đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu cơ bản để thực hiện các dự án thí điểm; tổ chức các chương trình tập huấn, nâng cao kiến thức về quản lý môi trường nước LVS cho các cán bộ làm công tác môi trường. Hiện tại, Dự án đang hỗ trợ Bộ TN&MT xây dựng Dự thảo các thông tư trong lĩnh vực quản lý môi trường nước LVS, gồm: “Quy chế về cơ chế phối hợp thực hiện quản lý môi trường nước LVS”; “Quy định việc đánh giá sức chịu tải của sông và ước tính phân bổ hạn ngạch xả thải”; “Hướng dẫn xác định các nguồn thải nước thải chính gây ô nhiễm trên LVS phục vụ quản lý môi trường nước LVS”; “Cơ chế chia sẻ và công bố thông tin dữ liệu môi trường nước LVS liên tỉnh”; “Hướng dẫn thủ tục thực hiện yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường tự nhiên”; “Quy định tiêu chí lựa chọn và trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc, đánh giá đo đạc để thu thập dữ liệu chứng cứ, hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của hội đồng thẩm định dữ liệu, chứng cứ xác định thiệt hại về môi trường”; Phân tích tải lượng ô nhiễm và kiểm kê nguồn ô nhiễm tại các khu vực dự án thí điểm. Để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý môi trường nước LVS, góp phần cải thiện chất lượng môi trường, thời gian tới, các đơn vị liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo Dự án trong việc rà soát, thống nhất đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến BVMT nước LVS; bổ sung thêm quy định cung cấp thông tin thường xuyên, định kỳ cho Ban chỉ đạo để Ban chỉ đạo nắm bắt được thông tin, tiến độ của Dự án, nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, cần xây dựng và thiết lập cơ chế quản lý rõ ràng thông qua việc ban hành các lộ trình thực hiện cụ thể, phân định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan; tăng cường cơ chế quản lý, điều phối và hợp tác giữa các cơ quan liên quan Trung ương với địa phương, cũng như giữa các tỉnh cùng LVS.  

 

Giáng Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 936539