--%>

     Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, TP thực hiện nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3964/VPCP-KGVX ngày 2/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý chất thải rắn (CTR) khu vực nông thôn.

     Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, TP theo dõi, giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý CTR ở khu vực nông thôn; Tăng cường các hoạt động truyền thông về thu gom rác thải, BVMT; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác BVMT đối với các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý CTR trên địa bàn tỉnh.

     Sở Xây dựng chủ động theo dõi, hướng dẫn các địa phương quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở xử lý CTR sinh hoạt theo quy hoạch quản lý CTR trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 3/7/2013 của UBND tỉnh và kịp thời nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp; Phối hợp với Sở TN&MT xây dựng cơ sở dữ liệu về CTR sinh hoạt, quản lý, khai thác, trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan đến quản lý CTR sinh hoạt.

 

 

     Sở NN&PTNT tích cực tuyên truyền các biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn, hiệu quả; Phối hợp với các địa phương hướng dẫn người dân tận dụng tối đa lượng chất thải hữu cơ để tái sử dụng, tái chế, làm phân compost; Tiếp tục phân phối, hỗ trợ thực hiện các công trình xử lý chất thải cho tất cả các hộ chăn nuôi nông hộ như xây dựng hầm biogas, công trình đệm lót sinh học theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 6/8/2015 của UBND tỉnh; Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các dự án, đề án hỗ trợ phát triển vùng chăn nuôi an toàn sinh học có sự liên kết với doanh nghiệp.  

     Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, TN&MT rà soát, đề xuất phân bổ kinh phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt khu vực nông thôn.

     Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì nghiên cứu, hướng dẫn việc ứng dụng công nghệ xử lý CTR sinh hoạt phù hợp với khu vực nông thôn; Nghiên cứu cải tiến công nghệ xử lý, tái chế CTR từ hoạt động sản xuất nông nghiệp và tại các làng nghề.

     UBND các huyện, TP chủ động xây dựng kế hoạch, cân đối kinh phí để thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn hợp lý, hiệu quả, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn; Rà soát, kiểm tra các điểm tập kết, cơ sở xử lý chất thải sinh hoạt, đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu BVMT, kiên quyết không chấp thuận đầu tư các lò đốt, bãi chôn lấp quy mô cấp thôn, xã. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về BVMT, vận động người dân tự thu gom, phân loại, tái sử dụng và đổ rác thải đúng nơi quy định.

 

Bích Hồng

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2098434