--%>

     Ngày 8/11/2017, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, một số tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ ký kết 2 Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH). Tham dự Lễ ký kết có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và lãnh đạo các Bộ, tổ chức Chính trị - xã hội…

 

Các Đại biểu tham gia Lễ ký kết

 

     Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, việc ký kết 2 Chương trình phối hợp giám sát nhằm tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và các cơ quan Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về phát triển giáo dục và đào tạo, BVMT, ứng phó với BĐKH, từng bước đáp ứng yêu cầu của các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch đề nghị, ngay sau Lễ ký kết, các cơ quan, tổ chức liên quan, theo nội dung, nhiệm vụ đã được xác định, khẩn trương chủ trì, phối hợp triển khai để bảo đảm chất lượng nội dung, yêu cầu và tiến độ của Chương trình đề ra. 

      Chương trình phối hợp giám sát về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tập trung vào các nội dung: Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ, các quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, trọng tâm là giáo dục mầm non, phổ thông, đại học và dạy nghề… Mục đích nhằm phát huy vai trò của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện NQ 29-NQ/TW; Nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo...

     Đối với Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về  BVMT và ứng phó với BĐKH tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật về BVMT, khai thác tài nguyên và ứng phó với BĐKH. Trong năm 2018, Chương trình sẽ lựa chọn các địa bàn, đối tượng, hình thức giám sát thuộc các lĩnh vực như việc thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm và công khai kết quả thanh tra, kiểm tra về BVMT, việc chấp hành pháp luật về quản lý chất thải trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp… Đến năm 2019, tổ chức giám sát trên địa bàn toàn quốc, tổng kết Chương trình giám sát giai đoạn 2017 - 2019, xây dựng và triển khai công tác giám sát giai đoạn 2020 - 2023.

     Thay mặt các đơn vị tham gia ký kết, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cam kết, Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành TN&MT phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT, ứng phó với BĐKH trong thời gian tới.

Châu Loan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 859878