--%>

     Nhằm tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng phế liệu nhập khẩu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp trong việc thông quan các lô hàng phế liệu nhập khẩu, ngày 18/1/2019, Bộ TN&MT đã có văn bản số 315/BTNMT-TCMT về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT.​​​

     ​Theo đó, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở TN&MT tăng cường huy động nhân lực để tiến hành hoạt động kiểm tra nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu; thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu theo phương thức sau: chủ trì, phối hợp với cơ quan Hải quan, tổ chức giám định được chỉ định bởi Bộ TN&MT thực hiện kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu trên địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật. Việc lấy mẫu, giám định phế liệu nhập khẩu do tổ chức giám định được chỉ định bởi Bộ TN&MT thực hiện.

 

 

    Sau khi có kết quả kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu (chứng thư giám định), tổ chức giám định được chỉ định có trách nhiệm gửi ngay kết quả cho Sở TN&MT. Tổ chức giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về kết quả giám định chất lượng lô hàng phế liệu nhập khẩu. Căn cứ kết quả kết quả kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu Sở TN&MT khẩn trương thực hiện thông báo kết quả kiểm tra nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu cho cơ quan Hải quan theo quy định.

    Phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu) được áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng để làm thủ tục thông quan cho lô hàng theo quy định tại Khoản 8 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP).

    Bên cạnh đó, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở Tài chính bố trí kinh phí, hướng dẫn Sở TN&MT sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định; chỉ đạo Cục Hải quan địa phương tích cực phối hợp với Sở TN&MT các tỉnh, TP trong quá trình kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu trên địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan để thúc đẩy quá trình thực hiện thủ tục hải quan nhanh chóng, kịp thời thông quan cho các lô hàng phế liệu của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

    Theo quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT, Sở TN&MT các tỉnh, TP nơi đặt cơ sở nhập khẩu phế liệu để sản xuất có trách nhiệm kiểm tra nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu. Do đây là quy định mới nên Bộ TN&MT đã có các Công văn số 5943/BTNMT-TCMT ngày 26/10/2018 gửi Sở TN&MT để hướng dẫn thực hiện 2 Thông tư nêu trên và Công văn số 5944/BTNMT- TCMT ngày 26/10/2018 đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tăng cường nguồn lực đề Sở TN&MT thực hiện chức năng kiểm tra Nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu.

 

Bình Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 2679952