--%>

     Thực hiện Luật BVMT năm 2014 và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ TN&MT ban hành Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 quy định về quản lý chất thải y tế nhằm hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện đúng quy định về phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải y tế. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đã ban hành: Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 6/7/2015 về việc tăng cường quản lý chất thải y tế trong bệnh viện, Kế hoạch truyền thông về quản lý chất thải y tế giai đoạn 2017-2021; Bộ tài liệu truyền thông về quản lý chất thải y tế (poster hướng dẫn phân loại, thu gom, lưu giữ các loại chất thải y tế; tờ rơi truyền thông cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về chất thải y tế; phim hướng dẫn phân loại chất thải y tế; các tài liệu hướng dẫn áp dụng công nghệ xử lý nước thải y tế, công nghệ xử lý chất thải rắn y tế, sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải bệnh viện)...

     Nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về lĩnh vực BVMT trong hoạt động y tế, trong giai đoạn 2018-2019, Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường và các cơ quan có liên quan xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động xử lý nước thải y tế tại bệnh viện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Khu xử lý nước thải y tế thân thiện với môi trường

 

     Hiện nay, theo thống kê của Cục Quản lý môi trường y tế, tại Việt Nam có 4 nhóm công nghệ xử lý nước thải y tế chính đang được áp dụng tại hầu hết các bệnh viện công lập, gồm: nhóm công nghệ theo nguyên lý hợp khối; nhóm công nghệ AAO (Anaerobic/Yếm khí - Anoxyc/Thiếu khí - Oxyc/Hiếu khí); nhóm công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt; nhóm công nghệ bùn hoạt tính trong bể hiếu khí. Mỗi nhóm công nghệ có yêu cầu kỹ thuật trong công tác quản lý và vận hành khác nhau để đảm bảo nước thải y tế sau xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế trước khi xả thải ra môi trường. Trong năm 2018, Cục Quản lý môi trường y tế tập trung nghiên cứu, thu thập các tài liệu có liên quan đến việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động thu gom và xử lý nước thải, đồng thời tiến hành điều tra, thu thập thông tin về thực trạng xử lý nước thải y tế tại các bệnh viện thuộc các vùng, miền trên cả nước có điều kiện kinh tế, tự nhiên và môi trường tiếp nhận khác nhau, với các công nghệ/thiết bị, quy mô công suất xử lý nước thải y tế khác nhau (từ dưới 100 m3/ngày đêm đến trên 500m3/ngày đêm) làm cơ sở xây dựng Dự thảo Định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động xử lý nước thải y tế tại bệnh viện.

     Định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động xử lý nước thải y tế tại bệnh viện cho 4 nhóm công nghệ nêu trên sẽ là tổng hợp của các định mức kinh tế kỹ thuật về mức tiêu hao lao động, vật tư, thiết bị, dụng cụ, hóa chất, điện và các thành phần khác của từng thành phần công việc trong toàn bộ quy trình xử lý nước thải y tế bao gồm: thu gom nước thải y tế, vận hành hệ thống xử lý nước thải và giám sát chất lượng nước thải sau xử lý. Trong đó, tương ứng với mỗi nhóm công nghệ xử lý nước thải y tế sẽ có một hệ số hiệu chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với công xuất xử lý thực tế và từng vùng, miền trên cả nước.

     Định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động xử lý nước thải y tế tại bệnh viện được ban hành trong thời gian tới sẽ là cơ sở giúp các bệnh viện xây dựng được đơn giá và lập dự toán kinh phí cho hoạt động xử lý nước thải y tế hàng năm, đồng thời cũng giúp bệnh viện tính đúng, tính đủ trong công tác thu gom và xử lý nước thải y tế.

 

Lê Mạnh Hùng

Cục Quản lý môi trường y tế

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường, số 8/2018)

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3078274