--%>

     Nội dung cuốn sách Sức Khỏe Môi Trường bám sát đưc các yêu cầu về kiến thức cơ bản, chính xác khoa học, cập nhật và thực tiễn của Việt Nam nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sức khỏe môi trường, những vấn đề cấp bách về sức khỏe môi trường hiện nay ở Việt Nam và các yếu tố nguy cơ cho sức khỏe môi trường.

 

 

     Sức khỏe Môi trường là tài liệu đã được biên soạn theo chương trình giáo dục của Trường Đại học Y tế Công cộng trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Năm 2005 cuốn sách này được hội đồng chuyên môn thẩm định sách giáo khoa và tài liệu dạy học của Bộ Y tế thẩm định. Bộ Y tế thống nhất sử dụng tài liệu để dạy học chính thức của ngành.

 

Thanh Huyền

 

Thống kê

Lượt truy cập: 1016804