--%>

    UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 267/UBND-ĐT, cho ý kiến về việc rà soát điều chỉnh nhiệm vụ trong các kế hoạch về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT của UBND TP.

    Theo đó, để đảm bảo việc triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ, dự án phê duyệt kèm theo kế hoạch chủ động ứng phó với BĐKH trên địa bàn TP, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và BVMT, UBND TP giao: Sở TN&MT tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát các nội dung nhiệm vụ, chương trình, dự án đã được UBND TP phê duyệt ban hành kèm theo các kế hoạch, quyết định nêu trên để đánh giá, phân loại những việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành, làm rõ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

 

 

    Trên cơ sở rà soát, cập nhật lại những nhiệm vụ đã hết thời gian nhưng chưa hoàn thành, nhiệm vụ đang thực hiện theo kế hoạch, để xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nguồn kinh phí thực hiện, đề xuất báo cáo UBND TP chỉ đạo thực hiện đảm bảo theo khả năng cân đối nguồn ngân sách của TP và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.

    Các Sở, ngành có liên quan, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT trong việc rà soát, cập nhật kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc cụ thể trong quá trình thực hiện kế hoạch của UBND TP, báo cáo Sở TN&MT để tổng hợp báo cáo UBND TP theo quy định. Trong đó, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trên cơ sở rà soát của Sở TN&MT, căn cứ khả năng bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách để thống nhất cụ thể danh mục nhiệm vụ, dự án cần thực hiện, thời gian thực hiện, đề xuất báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo theo quy định.

    Những nội dung kiến nghị liên quan đến cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành trung ương, Chính phủ (nếu có), Sở TN&MT tổng hợp và dự thảo báo cáo của UBND TP trong tháng 1/2019 để báo cáo Bộ TN&MT, Chính phủ theo quy định.

 

Thu Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 1577568