--%>

    Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ về Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1 năm 2019, trong đó giao Bộ TN&MT là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 867/QĐ- BTNMT ngày 10 tháng 4 năm 2019 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước. Theo đó, Bộ TN&MT thành lập các Đoàn kiểm tra, đánh giá để rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn tại các địa phương và kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên phạm vi cả nước.

    Để thực hiện các hoạt động nêu trên đạt kết quả, ngày 28/5/2019, Bộ TN&MT đã có văn bản số 2429/BTNMT-TCMT đề nghị UBND các tỉnh, thành một số nội dung:

    Chỉ đạo các Sở TN&MT, Xây dựng, Tài chính và các đơn vị có liên quan của địa phương chuẩn bị các nội dung làm việc về công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn theo Phụ lục I và bố trí cán bộ có thẩm quyền làm việc với Đoàn kiểm tra, đánh giá về các nội dung nêu trên.

   Chỉ đạo Sở TN&MT cử lãnh đạo và cán bộ, công chức tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá của Bộ TN&MT đối với hoạt động kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt; tổ chức điều tra, đánh giá đối với các bãi chôn lấp, các cơ sở xử lý còn lại và gửi báo cáo về Bộ TN&MT để tổng hợp. Nội dung kiểm tra, đánh giá và điều tra, đánh giá đối với các cơ sở xử lý thực hiện theo nội dung tại Phụ lục II.

 

Thu Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 1575931