--%>

     Để bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên đa dạng sinh học (ĐDSH), Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa phê duyệt Quy hoạch bảo tồn ĐDSH đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 

 

     Mục tiêu, đến năm 2020 sẽ tập trung nâng cao năng lực cán bộ quản lý; nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn ĐDSH; điều tra, lập luận chứng quy hoạch chi tiết Cụm nhãn cổ Bạc Liêu; điều tra, đánh giá và đề xuất mô hình bảo tồn các loài động vật, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐDSH tỉnh Bạc Liêu. Định hướng đến năm 2030: Nâng cấp Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Vườn Chim Bạc Liêu và Khu bảo tồn loài và sinh cảnh ấp Canh Điền (xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) thành Khu bảo tồn cấp quốc gia; thành lập mới 1 Khu bảo tồn loài và sinh cảnh cấp tỉnh: Vườn chim ấp Lập Điền (xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải); 1 Khu dự trữ thiên nhiên cấp tỉnh: Rừng ngập mặn ven biển; hoàn thành Quy hoạch hệ sinh thái tự nhiên ven sông; bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, quản lý và kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại.

     Để đạt được các mục tiêu, Quy hoạch đề ra các giải pháp: Lồng ghép các quy hoạch chuyên ngành; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn ĐDSH; tăng cường năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý trong bảo tồn ĐDSH; kiện toàn hệ thống tổ chức, cơ chế, chính sách về bảo tồn ĐDSH phù hợp với kế hoạch hành động, chiến lược quốc gia về bảo tồn ĐDSH. Bên cạnh đó, nghiên cứu khoa học, thu thập nguồn gen, mẫu vật di truyền; thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐDSH các khu bảo tồn, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn cảnh quan và lập báo cáo hiện trạng ĐDSH của các khu bảo tồn; tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế, đa dạng hóa các hình thức hợp tác về bảo tồn ĐDSH; trao đổi kinh nghiệm từ các chuyên gia, nâng cao năng lực, hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật về ĐDSH…

 

Nam Hưng

Thống kê

Lượt truy cập: 2680632