--%>

     Ngày 12/8/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư  số 29/2019/TT-BGTVT vềsửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992. Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sungKhoản 1 Điều 3 như sau: Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu (Giấy chứng nhận) do Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam phân cấp thực hiện công tác đăng ký tàu biển (Cơ quan đăng ký tàu biển) cấp để xác nhận đơn bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính đối với tàu biển có hiệu lực, đáp ứng yêu cầu tại Điều VII của Công ước CLC 1992”;Bãi bỏ Điều 10 về cơ quan cấp giấy chứng nhận.

     Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2019.

 

Đức Anh

Thống kê

Lượt truy cập: 2680005