--%>

     Từ ngày 1/4/2018, Thông tư số 02/2018/TT-BXD quy định về BVMT trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác BVMT ngành xây dựng chính thức có hiệu lực.

     Theo đó, Thông tư quy định trách nhiệm BVMT của chủ dự án, nhà thầu thi công trong thi công các công trình xây dựng và chế độ báo cáo công tác BVMT ngành Xây dựng. Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động thi công các công trình xây dựng và công tác BVMT ngành Xây dựng.

 

 

     Về trách nhiệm BVMT của chủ dự án trong thi công xây dựng công trình gồm: Lập kế hoạch quản lý và BVMT trên cơ sở chương trình quản lý môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Kế hoạch BVMT đã được cấp có thẩm quyền xác nhận; Tổ chức kiểm tra, giám sát các nhà thầu tuân thủ các quy định về BVMT trong thi công xây dựng công trình. Đồng thời, bố trí nhân sự phụ trách về môi trường theo quy định của pháp luật về BVMT để kiểm tra, giám sát nhà thầu thực hiện kế hoạch quản lý và BVMT và các quy định về BVMT trong thi công xây dựng. Ngoài ra, trên cơ sở các biện pháp BVMT đã được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch BVMT đã được cấp có thẩm quyền xác nhận, chủ dự án có trách nhiệm bố trí đầy đủ kinh phí để thực hiện kế hoạch quản lý và BVMT trong quá trình thi công xây dựng.

     Về phí nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm: Thực hiện kế hoạch quản lý và BVMT và các quy định về BVMT trong quá trình thi công gói thầu; Bố trí nhân sự phụ trách về môi trường theo quy định của pháp luật về BVMT; Xây dựng và thực hiện nội quy, quy định về BVMT trong thi công xây dựng công trình; Tổ chức lập, trình chủ dự án chấp thuận các giải pháp kỹ thuật, biện pháp BVMT trong thi công xây dựng công trình; Tổ chức tập huấn, phổ biến hướng dẫn các nội quy, quy trình, biện pháp BVMT cho cán bộ, công nhân, người lao động và các đối tượng có liên quan trên công trường…

      Thông tư này thay thế cho Quyết định số 29/1999/QĐ-BXD ngày 22/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế BVMT ngành Xây dựng.

 

Thu Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 2679151