--%>

     Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT- BXD về việc quy định chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh (TTX), trong đó, đề cập 25 chỉ tiêu với 4 nhóm kinh tế, môi trường, xã hội và thể chế.

 

 

     Cụ thể, Thông tư gồm 11 điều, quy định về các chỉ tiêu xây dựng đô thị TTX và hướng dẫn lập báo cáo xây dựng đô thị theo các chỉ tiêu đối với các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, loại II, loại III và loại IV và khuyến khích áp dụng đối với đô thị loại V. Thông tư áp dụng đối với các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng đô thị tăng trưởng.

     Thông tư đề cập 25 chỉ tiêu cho xây dựng đô thị TTX, gồm 4 nhóm. Trong đó, có 5 chỉ tiêu thuộc nhóm kinh tế, 10 chỉ tiêu thuộc nhóm môi trường, 5 chỉ tiêu thuộc nhóm xã hội và 5 chỉ tiêu thuộc nhóm thể chế. Mỗi chỉ tiêu được quy định cụ thể về khái niệm, phương pháp tính, kỳ công bố, cơ quan chịu trách nhiệm. Các chỉ tiêu xây dựng đô thị TTX được áp dụng để xây dựng các báo cáo bao gồm xây dựng đô thị TTX năm cơ sở; năm đánh giá; cho giai đoạn (cùng kỳ với giai đoạn của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương); hàng năm chỉ áp dụng 18 chỉ tiêu có khả năng theo dõi thường xuyên, liên tục. Các báo cáo năm cơ sở và báo cáo theo giai đoạn đánh giá toàn bộ 25 chỉ tiêu.

     Căn cứ kết quả của báo cáo, các địa phương sẽ có cơ sở để đề xuất các hoạt động ưu tiên; đánh giá thẩm định các kế hoạch, chương trình, dự án; đề xuất rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về TTX, giảm cường độ phát thải khí nhà kính và sử dụng tiết kiệm năng lượng.

     Thông tư cũng hướng dẫn các hoạt động ưu tiên xây dựng đô thị TTX bao gồm 8 nhóm hoạt động, làm cơ sở định hướng cho các đô thị trong việc thúc đẩy xây dựng đô thị TTX cũng như thu hút, kêu gọi các nguồn lực đầu tư cho các đô thị.

     Thông tư đồng thời đề xuất việc phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách để thực hiện lập báo cáo, tuy nhiên ưu tiên và khuyến khích vận động các nguồn vốn hỗ trợ, tài trợ hợp pháp khác.

 

Thu Hà

Thống kê

Lượt truy cập: 133607