--%>

     Ngày 6/11/2017, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 3034/QĐ-UBND về việc giao đất xây dựng công trình: Xây dựng khu xử lý rác thải trên đảo Cồn Cỏ thuộc Đề án “Cải thiện môi trường huyện đảo Cồn Cỏ”.

 

 

     Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở TN&MT Quảng Trị sử dụng 1.100 m2 đất, thuộc thửa số 55, 56, tờ bản đồ địa chính số 2 của huyện đảo Cồn Cỏ (đất bằng chưa sử dụng do huyện đảo Cồn Cỏ quản lý) để thực hiện công trình: Xây dựng khu xử lý rác thải trên đảo Cồn Cỏ thuộc Đề án “Cải thiện môi trường huyện đảo Cồn Cỏ”. Trong đó, đất bãi thải, xử lý chất thải 900 m2; đất giao thông 910 m2. Thời hạn giao đất được thực hiện cho đến khi hoàn thành dự án. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu quyền sử dụng đất. Vị trí, ranh giới khu đất giao được xác định theo bản đồ thửa đất, tỷ lệ 1/1000 lập ngày 27/10/2017.

     Theo nội dung Quyết định, sau 12 tháng, kể từ ngày giao đất tại thực địa mà Sở Tài nguyên và Môi trường không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được giao thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

     UBND tỉnh cũng giao Sở TN&MT Quảng Trị nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định giao đất, tổ chức bàn giao đất trên thực địa để quản lý, sử dụng theo quy định. Chỉ đạo Văn phòng đất đai thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

 

Nguyên Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 2502011