--%>

   Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 1924/UBND-NNTN về việc triển khai áp dụng mức thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Mức phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

   Theo đó, mức thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP (thay cho mức thu phí quy định tại Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh). Cụ thể, mức phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với nước thải sinh hoạt của các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước (trừ các hộ gia đình thuộc trường hợp miễn phí), mức phí được xác định theo từng người, số lượng nước sử dụng bình quân của một người trong xã, phường, thị trấn nơi khai thác và giá bán 1m3 nước sạch trung bình tại xã, phường, thị trấn.

   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: TN&MT, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định tỷ lệ để lại về phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt và thay thế Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND. Sau khi Sở Tài chính hoàn thành việc trình cấp thẩm quyền ban hành quy định tỷ lệ để lại của phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt, giao Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh bỏ Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ban hành mức thu và quản lý, sử dụng phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Vũ Nhung

Thống kê

Lượt truy cập: 4969466