--%>

     Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 1971/UBND-KTN hướng dẫn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm, vệ sinh môi trường tại các cơ sở y tế, khu vực cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công tác BVMT, hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm chéo, dịch chồng dịch.

     Trong Công văn, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở y tế triển khai công tác quản lý chất thải y tế, khử trùng và vệ sinh môi trường theo các công văn hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, thực hiện đúng quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo tuyệt đối khâu khử trùng trước khi xả ra môi trường, tuân thủ các cam kết về BVMT đã phê duyệt tại hồ sơ môi trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

 

Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm tại các cơ sở y tế, khu vực cách ly tập trung theo đúng quy định

     Đối với cơ sở, khu vực cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế, Sở Y tế phải chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật bố trí bộ phận y tế hướng dẫn thu gom, tập kết rác thải bên trong cơ sở, khu vực cách ly theo đúng quy định và hợp đồng với đơn vị chức năng (có giấy phép xử lý chất thải nguy hại) để vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế theo đúng quy định.

     Sở TN&MT, Công an tỉnh chịu trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải tại các cơ sở y tế, các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm tại các cơ sở xử lý chất thải nguy hại. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT, xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

     Các cơ sở y tế, khu vực cách ly tập trung bố trí điểm thu gom, lưu giữ chất thải y tế theo đúng các quy định, ưu tiên thực hiện việc xử lý chất thải y tế tại chỗ ngay trong ngày (đối với các cơ sở có thiết bị xử lý chất thải y tế và được cơ quan có thẩm quyền cho phép tự xử lý chất thải y tế tại chỗ) hoặc hợp đồng với đơn vị chức năng (có giấy phép xử lý chất thải nguy hại) để vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế; phối hợp với Sở Y tế thực hiện đúng hướng dẫn tạm thời về khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng theo Công văn số 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế.

     UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động theo dõi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành kiểm tra, giám sát công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế, khu vực cách ly tập trung trên địa bàn quản lý.

     UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam, các đơn vị chức năng có giấy phép xử lý chất thải nguy hại đang hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện việc vận chuyển, xử lý chất thải y tế theo đúng quy định.

 

Phạm Đình

Thống kê

Lượt truy cập: 2080760