--%>

    Xác định tiêu chí về môi trường là một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng sống của người dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác BVMT khu vực nông thôn.

 

 

    Thực tế triển khai cho thấy, tiêu chí số 17 về môi trường là một trong những tiêu chí mấu chốt trong thực hiện Chương trình nhưng cũng là tiêu chí khó và phức tạp, bởi trong tiêu chí này bao gồm nhiều nội dung. Bởi việc thực hiện tiêu chí môi trường không chỉ yêu cầu về mặt đầu tư kinh phí mà còn liên quan đến nhiều vấn đề khác, như: tập quán, thói quen của người dân trong sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi... Vì vậy, công tác triển khai thực hiện đòi hỏi phải có thời gian tuyên truyền, vận động để tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức của người dân.

    Trên cơ sở Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về thực hiện Chương trình MTQGXDNTM, Sở TN&MT tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn địa phương thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường; đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: lồng ghép với các cuộc họp tổ, nhóm trong khu dân cư; phổ biến trên hệ thống loa truyền thanh của phường, xã, thôn, xóm; xây dựng pano, khẩu hiệu về NTM và bảo vệ môi trường tại các xã; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới”, “Giờ trái đất”, “Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường”, Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”...

    Hàng năm, Sở TN&MT tỉnh đều tiến hành rà soát tình hình thực hiện tiêu chí môi trường của các địa phương trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho Ban chỉ đạo Chương trình MTQGXDNTM; đồng thời, hướng dẫn về chuyên môn, chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tập huấn tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng NTM với hàng ngàn lượt người tham gia.

    Số liệu thống kê từ Văn phòng điều phối Chương trình MTQGXDNTM cho thấy, từ những giải pháp cụ thể và hiệu quả, đến nay, toàn tỉnh có 87/136 xã đạt tiêu chí môi trường (chiếm 64%). Trong đó, TP. Đồng Hới là địa phương có tỷ lệ xã đạt tiêu chí môi trường cao nhất với 6/6 xã (đạt 100%); tiếp đến là Quảng Ninh với 10/14 xã (đạt 74,4%), Bố Trạch 20/28 xã (đạt 71,4%), TX.Ba Đồn 7/10 xã (đạt 70%); thấp nhất là Tuyên Hóa 7/19 xã (đạt 36,8%) và Minh Hóa 2/15 xã (đạt 13,3%).

    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM tại tỉnh ta còn gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do môi trường nông thôn đang chịu sức ép ô nhiễm ngày càng lớn từ sự gia tăng dân số, chất thải nông nghiệp, sinh hoạt… trong khi việc thu gom, xử lý rác thải tại khu vực nông thôn còn gặp nhiều trở ngại. Kèm theo đó, nguồn vốn ngân sách các cấp đầu tư cho việc thực hiện quản lý chất thải rắn ở khu vực công ích còn hạn chế; các công trình xử lý chất thải rắn ở các huyện sử dụng công nghệ còn lạc hậu; ý thức BVMT của một bộ phận dân cư chưa cao nên vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi ra môi trường. Ngoài ra, công tác kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn công nghệ cao trên địa bàn tỉnh ta còn gian nan…

    Nhằm nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2020 có 100% xã đạt tiêu chí môi trường theo mục tiêu của tỉnh đề ra, trong thời gian tới, Sở TN&MT tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền BVMT trong xây dựng NTM với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân; tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất, kinh đoanh, dịch vụ; khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường tại các làng nghề; nâng cao hạ tầng kỹ thuật xử lý môi trường ở một số địa phương xa các khu xử lý rác thải tập trung…

 

Thu Hà

Thống kê

Lượt truy cập: 3362756