--%>

     Đó là thông tin tại Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 3/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2018 của Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới (vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á ADB).

 

 

     Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2018 của Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới là 83,299 tỷ đồng, trong đó, từ nguồn vốn ODA 57,6 tỷ đồng, vốn ODA vay lại 45,4 tỷ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại 12,2 tỷ đồng, nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh 25,699 tỷ đồng.

     UBND tỉnh giao Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới căn cứ vào kế hoạch hoạt động và ngân sách được duyệt triển khai thực hiện; quản lý và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả theo quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam và nhà tài trợ; đồng thời, chỉ được phép giải ngân theo đúng số vốn được giao của cấp có thẩm quyền.

 

An Bình

Thống kê

Lượt truy cập: 128956