--%>

     Trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Tạo tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV về vấn đề quản lý chất thải rắn và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp?

     Bộ TN&MT đã có những giải trình như sau:

     1. Đối với vấn đề quản lý chất thải rắn sinh hoạt

     Hiện nay, tình trạng chất thải rắn phát sinh có xu hướng gia tăng, trong đó nổi cộm là vấn đề thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH). Tỷ lệ thu gom CTRSH tăng lên ở đô thị và nông thôn, trong đó CTRSH được xử lý bằng công nghệ chôn lấp, đốt, sản xuất phân compost hoặc kết hợp các hình thức kể trên, trong đó, xử lý bằng công nghệ chôn lấp vẫn chiếm chủ yếu (70%) gây áp lực lớn đến môi trường.

     Đứng trước tình hình ô nhiễm môi trường do chôn lấp CTRSH, Bộ TN&MT đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến BVMT, trong đó có việc quản lý, xử lý CTRSH, cụ thể như: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn - QCVN 25:2009/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt CTRSH - QCVN 61-MT, 2016/BTNMT… Đặc biệt, trong năm 2018, Bộ TN&MT đã phối hợp với Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 phê duyệt điều chỉnh Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, chú trọng đến việc quản lý tổng hợp chất thải rắn là quản lý toàn bộ vòng đời chất thải từ khi phát sinh đến khi xử lý cuối cùng, bao gồm phòng ngừa, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý cuối cùng nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe con người, BVMT, tiết kiệm tài nguyên, thích ứng với BĐKH và hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước; chất thải rắn phát sinh phải được quản lý theo hướng coi là tài nguyên, được phân loại, thu gom phù hợp với công nghệ xử lý được lựa chọn; khuyến khích xử lý chất thải rắn thành nguyên liệu, nhiên liệu, các sản phẩm thân thiện môi trường, xử lý chất thải kết hợp với thu hồi năng lượng, tiết kiệm đất đai và phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng địa phương và đất nước.

     Đồng thời, Bộ TN&MT đã chủ động phối hợp với các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về BVMT, trong đó, có việc phân loại chất thải tại nguồn; tham gia cùng các Bộ KH&CN, Bộ Xây dựng nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp về công nghệ xử lý CTRSH thân thiện với môi trường; các công nghệ xử lý CTRSH kết hợp với thu hồi năng lượng; các mô hình xử lý chất thải… Tổ chức các đợt kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các cơ sở xử lý CTRSH gây ô nhiễm môi trường… Triển khai hoạt động cho vay ưu đãi, tài trợ đối với các dự án xử lý chất thải rắn trong khuôn khổ trong khuôn khổ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam…

     Trong thời gian tới Bộ TN&MT tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050. Việc triển khai thành công Quyết định số 491/QĐ-TTg sẽ góp phần cơ bản giảm ô nhiễm môi trường do CTRSH gây ra.

     2. Đối với vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong nông nghiệp

     Thuốc BVTV được sử dụng phổ biến trong sản xuất nông nghiệp do ưu thế về chi phí và hiệu quả nhanh đối với cây trồng. Tuy nhiên, cây trồng chỉ hấp thụ khoảng 40 - 50% lượng phân bón, còn lại được thải ra môi trường, dẫn đến dư lượng phân bón tồn đọng trong đất khá lớn, làm ô nhiễm môi trường đất. Bên cạnh lượng phân bón tồn dư ngoài môi trường còn có bao bì thuốc BVTV do người dân thải trực tiếp ra đồng ruộng sau khi sử dụng.

     Trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách, quy định liên quan đến BVMT do thuốc BVTV gây ra như: Nghị định số 19/2015/NĐ - CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT; Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu trên phạm vi cả nước; Thông tư 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 về hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ TN&MT về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu…

     Bên cạnh đó, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ TN&MT đã khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu, đã xử lý 21 điểm hóa chất tồn lưu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; huy động các nguồn lực quốc tế để triển khai xử lý 9 điểm hóa chất BVTV tồn lưu, tổ chức hơn 25 khóa tập huấn, tăng cường năng lực cho hơn 1.000 cán bộ của các Bộ, ngành và địa phương về quản lý ô nhiễm môi trường.

     Bộ TN&MT đã chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương xây dựng Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020, tập trung hỗ trợ xử lý 70 khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng do hóa chất BVTV tồn lưu. Trong thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ NN&PTNT và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền để sử dụng, thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.

Tạp chí Môi trường

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 462665