--%>

     Đó là 1 trong 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được quán triệt thực hiện tại Chương trình hành động của Bộ TN&MT nhằm thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

     Đặc biệt, đối với các lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ có liên quan tới việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động nêu rõ các nhiệm vụ/đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư; Đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Thí điểm cho nhà đầu tư nước ngoài nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp; Thí điểm việc thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài; Các giải pháp phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất (bao gồm cả thị trường sơ câp và thị trường thứ cấp). Bên cạnh đó, tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng; Điều tra, đánh giá xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội; Cơ chế đột phá huy động nguồn thu hút đầu tư, xã hội hóa BVMT, thực hiện đúng nguyên tắc “người được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho BVMT và người gây ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường phải có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại”.

     6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Chương trình hành động của Bộ bao gồm: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách nhà nước; Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Quản lý, sử dụng hiệu quả kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Đồng thời, tăng cường cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật, đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về TN&MT; Quản lý, khai thác tốt nguồn thu từ tài sản, tài nguyên, BVMT; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính - ngân sách nhà nước, nợ công; Kiện toàn bộ máy nhà nước và nhân sự, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách nhà nước.

     Mục đích nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TW, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức các cấp, các ngành và toàn thể xã hội đối với công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong quản lý ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và tổ chức bộ máy nhà nước về quản lý nhà nước, nợ công. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu tổng quát cũng như các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết đến năm 2020, bảo đảm cân đối ngân sách tích cực, giữ vững an ninh tài chính quốc gia.

 

Hoàng Đàn (Theo Monre)

Thống kê

Lượt truy cập: 5313428