--%>

     Qua 3 năm triển khai Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT trên địa bàn tỉnh, công tác bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, ý thức của cộng đồng được nâng cao, nhiều tuyến đường phố, khu dân cư, nơi công cộng xanh - sạch - đẹp được hình thành và duy trì, 3 Khu công nghiệp (KCN) được đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, xử lý dứt điểm ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu, các nguồn gây ô nhiễm môi trường về cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên, thực tế ô nhiễm môi trường vẫn đang là một vấn đề bức xúc; tình trạng vi phạm pháp luật về BVMT vẫn còn xảy ra...

     Để khắc phục những tồn tại, chủ động phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT trên địa bàn.

 

Sở TN&MT phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác

vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch nhân Ngày Môi trường thế giới 5/6/2016

 

     Mục tiêu của Kế hoạch là triển khai có hiệu quả các yêu cầu và nhiệm vụ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg nhằm ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng môi trường, kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ xã hội và BVMT. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng về trách nhiệm, ý thức về BVMT. Kế hoạch tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

     Một là, tỉnh sẽ ban hành một số quy định theo thẩm quyền nhằm tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý môi trường như: hoàn thiện các thủ tục để Quỹ BVMT sớm đi vào hoạt động; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; xây dựng Quy định về phân vùng xả nước thải vào các nguồn nước mặt thuộc lưu vực sông Ba và sông Kỳ Lộ; rà soát Quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang, quy định quản lý bùn thải từ bể tự hoại (bể phốt, hầm cầu), hệ thống thoát nước đô thị; cơ chế huy động nhiều nguồn kinh phí để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các làng nghề được công nhận, đặc biệt là đối với các làng nghề truyền thống.

     Hai là, tiếp tục tăng cường công tác BVMT tại các KCN, cụm công nghiệp; nâng cao chất lượng thẩm định yêu cầu BVMT trong các dự án phát triển.

     Ba là, chú trọng BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là công tác cải tạo, phục hồi môi trường.

     Bốn là, tập trung cải thiện môi trường tại các đô thị, nông thôn, làng nghề như: tăng cường công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; đánh giá mức độ ảnh hưởng của các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trong khu dân cư để có cơ sở di dời và kiên quyết di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; rà soát các quy hoạch ngành nghề, làng nghề nông thôn, lập danh mục các loại hình, quy mô làng nghề cần được bảo tồn và phát triển; các loại hình, quy mô làng nghề cần phải loại bỏ khỏi khu vực dân cư, nông thôn.

     Năm là, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả thải, trong đó tập trung đầu tư hệ thống lưu trữ, quản lý cơ sở dữ liệu trực tiếp từ các trạm quan trắc môi trường tự động; hướng dẫn, đôn đốc các KCN, cơ sở sản xuất có quy mô xả thải lớn lắp đặt thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải.

     Sáu là, đến năm 2020 xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg và Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

     Bảy là, ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái của các hệ sinh thái, suy giảm các loài, trong đó khẩn trường triển khai thực hiện Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

     Tám là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BVMT, trong đó chú trọng tăng cường năng lực cho đội ngũ làm công tác môi trường, ưu tiên cấp huyện, xã; sử dụng nguồn sự nghiệp môi trường để bố trí cán bộ hợp đồng phụ trách công tác BVMT cấp xã; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động được sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân vào công tác BVMT.

     Với tinh thần BVMT là nhiệm vụ cần tập trung, ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh Phú Yên đã phân công rõ trách nhiệm của các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 25/CT-TTg trong thời gian tới.

 

ThS. Lê Đào An Xuân

Phó Giám đốc Sở TN&MT Phú Yên

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường, số 7/2017)

Thống kê

Lượt truy cập: 1380784