--%>

     Bộ TN&MT đã có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương phối hợp, đề xuất giải pháp quản lý; thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn, nhằm thực hiện Thông báo số 281/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

 

 

    Theo đó, Bộ TN&MT đề nghị các Bộ, ngành, địa phương một số nội dung sau:

     Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh, TP: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu (là các địa phương có cảng biển có số lượng lớn phế liệu tồn đọng) khẩn trương thực hiện nội dung Mục 1 của Thông báo số 281/TB-VPCP để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

     Bộ Công Thương và Bộ Tài chính theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát, đề xuất: nhu cầu sử dụng từng loại phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trong nước hiện nay; các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ phế liệu nhập khẩu, đảm bảo đúng pháp luật, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo chủ trương của Chính phủ.

     Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương và Bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung nêu tại Mục 3, 4, 5, 6 và 7 của Thông báo số 281/TB-VPCP báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Bộ TN&MT để tổng hợp, đề xuất các giải pháp quản lý phế liệu nhập khẩu.

     UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương khẩn trương thành lập đoàn thanh tra do Thanh tra tỉnh, TP chủ trì, phối hợp với các Sở: TN&MT, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ TN&MT.

 

Đỗ Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 1536104