--%>

     Tỉnh ủy Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để thảo luận, thống nhất ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Hội nghị lần thứ VIII, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

     Tỉnh Phú Yên đề ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển thành công các ngành kinh tế biển theo thứ tự ưu tiên: Du lịch và dịch vụ biển, nuôi trồng và khai thác hải sản, kinh tế hàng hải, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo và cách ngành kinh tế biển mới, và khai thác các tài nguyên, khoáng sản biển khác.

 

Tỉnh Phú Yên đề ra mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển

 

     Bên cạnh đó, tỉnh tập trung thu hút phát triển đồng bộ các khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái ven biển. Khu kinh tế biển được xác định đóng vai trò chủ đạo trong phát triển và gắn kết với các địa phương; hoàn thiện hạ tầng theo hướng tiếp cận mô hình sinh thái.

     Để thực hiện chương trình hành động, tỉnh sẽ thực hiện các giải pháp chủ yếu như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội; xây dựng kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế biển; phát triển khoa học, công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường biển; đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển.

 

Châu Loan

Thống kê

Lượt truy cập: 2679670