--%>

     Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 3/2/2020 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

     Đối tượng nghiên cứu của Quy hoạch bao gồm: Khu bảo tồn thiên nhiên; hành lang ĐDSH; cơ sở bảo tồn ĐDSH; khu vực ĐDSH cao; cảnh quan sinh thái quan trọng; vùng đất ngập nước quan trọng.

     Quy hoạch bảo tồn ĐDSH phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia; quy hoạch sử dụng đất quốc gia; quy hoạch không gian biển quốc gia, Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam; chủ trương, đường lối, chính sách, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, định hướng, chiến lược phát triển TN&MT.

     Bảo đảm tính liên kết tổng thể trên phạm vi từng vùng và toàn quốc, tính đồng bộ về phạm vi, thời kỳ quy hoạch, thứ tự ưu tiên, khả năng đáp ứng nguồn lực theo các giai đoạn; dựa trên kết quả các nghiên cứu, đánh giá về khoa học và thực tiễn; kết quả thực hiện quy hoạch bảo tồn ĐDSH thời kỳ trước; tham khảo kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch bảo tồn ĐDSH.

 

Ảnh minh họa

 

     Yêu cầu về nội dung lập Quy hoạch cần đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến ĐDSH các vùng sinh thái trên đất liền và các vùng biển; đánh giá hiện trạng ĐDSH các vùng sinh thái trên đất liền và các vùng biển; đánh giá hiện trạng các rạn san hô, thảm cỏ biển, vùng nước trồi; đánh giá hiện trạng các đối tượng quy hoạch bảo tồn ĐDSH các vùng sinh thái trên đất liền và các vùng biển; xây dựng các bản đồ hiện trạng rạn san hô, thảm cỏ biển, vùng nước trồi trên phạm vi toàn quốc; xây dựng các bản đồ hiện trạng ĐDSH, hiện trạng các đối tượng quy hoạch bảo tồn ĐDSH cho từng vùng sinh thái; bản đồ xác định các khu vực ưu tiên bảo tồn ĐDSH trong kỳ quy hoạch cho từng vùng sinh thái. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất các tiêu chí quy hoạch khu vực ĐDSH cao, cảnh quan sinh thái quan trọng và các đối tượng quy hoạch tiềm năng cho từng vùng sinh thái trên đất liền, trên biển; xây dựng nội dung định hướng bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH nhằm tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh; xây dựng hướng dẫn lập nội dung quy hoạch bảo tồn ĐDSH trong quy hoạch tỉnh.

     Bên cạnh đó, xác định các mục tiêu cụ thể bảo tồn ĐDSH toàn quốc và theo từng vùng sinh thái; xác định các chỉ tiêu cụ thể đối với các đối tượng nghiên cứu của quy hoạch; xác định tên gọi, vị trí địa lý, quy mô diện tích, loại hình, mục tiêu, chế độ và phân cấp quản lý các đối tượng nghiên cứu của quy hoạch; xây dựng các kế hoạch phát triển (phân kỳ), biện pháp tổ chức, quản lý và phát triển bền vững đối với từng đối tượng quy hoạch bảo tồn ĐDSH.

     Bộ TN&MT có trách nhiệm phê duyệt chi tiết nội dung, dự toán của dự án và lựa chọn đơn vị lập quy hoạch theo đúng quy định hiện hành; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện lập quy hoạch theo nhiệm vụ lập Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

 

An Bình

Thống kê

Lượt truy cập: 1526449