--%>

     Ngày 12/3/2019, tại Hà Nội, Tạp chí TN&MT, Bộ TN&MT đã tổ chức Diễn đàn “Doanh nghiệp Việt Nam với BVMT và phát triển bền vững” nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TN&MT; hướng đến việc quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với  BVMT bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Toàn cảnh Diễn đàn

 

     Trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, sự thay đổi về hành vi và nhận thức của người tiêu dùng nói riêng và xã hội nói chung đã tạo ra cả áp lực và động lực mới cho doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội trong công tác BVMT. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực môi trường, đổi mới công nghệ sản xuất, quy trình sản xuất, phương thức quản lý để đáp ứng các yêu cầu BVMT trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức được vấn đề BVMT, vì thế, các doanh nghiệp cần phải có cách nhìn nhận và đánh giá phù hợp nhằm đưa ra các giải pháp phát huy vai trò của doanh nghiệp BVMT gắn với tăng trưởng xanh. Việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong công tác BVMT và duy trì hệ sinh thái gắn với sản xuất kinh doanh giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, thâm nhập thị trường quốc tế, đảm bảo phát triển bền vững.

     Tại Diễn đàn, các chuyên gia đều cho rằng, BVMT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là sự kết hợp chặt chẽ giữa ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm với khôi phục và BVMT sinh thái. Phát triển năng nượng sạch, sản xuất sạch và tiêu dùng sạch là yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lược xây dựng phát triển đất nước. Vì thế, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển và BVMT.

 

Đức Anh

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3322109