--%>

     Ngày 24/4/2017, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 1970/BTNMT-TCMT hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế ĐDSH năm 2017 theo chủ đề “Bảo tồn ĐDSH và Du lịch bền vững”. Theo đó, Bộ TN&MT đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các ban, ngành, đoàn thể, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động với nội dung: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, các doanh nghiệp về giá trị, vai trò của ĐDSH, bảo tồn ĐDSH và du lịch bền vững đối với phát triển kinh tế - xã hội; Tuyên truyền thực hiện quy định pháp luật về bảo tồn ĐDSH; Huy động cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn, sử dựng bền vững ĐDSH, phát triển du lịch sinh thái, du lịch bền vững.

 

 

     Bên cạnh đó, tổ chức phát động các phong trào BVMT; bảo tồn ĐDSH; sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; bảo vệ nguồn nước; lồng ghép các hoạt động thúc đẩy việc thực hiện các mô hình du lịch bền vững.

     Ngoài ra, tùy điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông thích hợp, mít tinh kỷ niệm Ngày quốc tế ĐDSH; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, triển lãm, xây dựng phim, phóng sự với chủ đề về ĐDSH và phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn ĐDSH trong phát triển du lịch sinh thái, du lịch bền vững…; treo áp phích, tranh cổ động, in tờ rơi và các hoạt động tuyên truyền khác tại cơ quan, địa phương.

     Năm 2017, Bộ TN&MT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức các sự kiện chính hưởng ứng Ngày Quốc tế ĐDSH, gồm: Diễn đàn đối tác về ĐDSH; Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế về ĐDSH, Ngày Chim di cư Thế giới; Lễ trao danh hiệu Vườn di sản ASEAN cho Vườn quốc gia Bái Tử Long; Hội thảo về ĐDSH, Du lịch bền vững và Khảo sát vịnh Hạ Long.

 

Phương Hạnh

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 311468