--%>

     Ngày 13/10/2017, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Linh Ngọc, Võ Tuấn Nhân đã chủ trì Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tại Hà Nội.

 


Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

 

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, năm 2017 là năm toàn ngành TN&MT thực hiện rất nhiều nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ trên tinh thần đổi mới toàn diện công tác chỉ đạo điều hành. Tính đến thời điểm hiện tại, các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành đều có chuyển biến và dấu ấn của sự đổi mới, công việc ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng; Mục tiêu hướng về địa phương, cơ sở, lấy đối tượng phục vụ là tổ chức, người dân, doanh nghiệp đã được thực hiện khá tốt… Tại Hội nghị tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2017 do Chính phủ tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, kết quả của ngành TN&MT đạt được trong thời gian qua đã đóng góp tích cực vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe và góp ý kiến cho một số báo cáo về: Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2017 và việc triển khai rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh; Công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư và giải ngân trong 9 tháng đầu năm; Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế; Tình hình triển khai kế hoạch cải cách hành hình 9 tháng đầu năm; Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; Ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến và báo cáo của Tổ công tác của Bộ về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị... 

     Về thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Bộ TN&MT sẽ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến Dự án Luật Đo đạc và bản đồ tại Kỳ họp thứ IV; Hoàn thiện hồ sơ trình Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2050 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017 - 2025; Tiếp tục đánh giá tình hình thi hành để đề xuất sửa đổi các Luật Đất đai năm 2013, BVMT năm 2014; Trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật BVMT; Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 10 đề án; Ban hành theo thẩm quyền 39 Thông tư...

     Tập trung triển khai Kế hoạch đã điều chỉnh thanh tra, kiểm tra năm 2017 về TN&MT; Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; Tổ chức giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền các vụ việc khiếu nại, tố cáo, không để hình thành các điểm nóng, phức tạp, khiếu kiện vượt cấp, đặc biệt là các vụ việc của Thủ tướng Chính phủ giao, các vụ việc tồn đọng kéo dài; Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ, trong đó tập trung rà soát, đánh giá, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, đơn vị trực thuộc các Tổng cục; Hướng dẫn địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về TN&MT ở địa phương.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

     Bên cạnh đó, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về TN&MT; Rà soát, điều chỉnh các chương trình điều tra cơ bản, định kỳ để điều chỉnh vốn đầu tư; Triển khai nghiêm túc các quy chế về kế hoạch tài chính; Nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyên môn; Xác định danh mục đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018; Đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, xây dựng Khung kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ; Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT; Triển khai thực hiện dự án, nhiệm vụ để đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…

     Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc giao nhiệm vụ cụ thể cho Thủ trưởng các đơn vị theo từng lĩnh vực quản lý. Thứ trưởng tin tưởng, với tinh thần khẩn trương, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, toàn ngành TN&MT sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 do Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ giao. 

 

Châu Long (Theo Monre)

 

     Trong 9 tháng đầu năm, Bộ đã tiến hành 17 cuộc thanh tra, kiểm tra và 2 cuộc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra. Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Bộ đã điều chỉnh kế hoạch thanh, kiểm tra và hướng dẫn địa phương xây dựng Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2018, nhằm đảm bảo sự thống nhất, tránh chồng chéo giữa Trung ương và địa phương.

     Tiếp nhận, phân loại, xử lý 2.527 lượt đơn, tương ứng với 1.368 vụ việc, phải xử lý là 1.368 vụ việc, trong đó có 21 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao; 23 vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Bộ; 27 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng; 111 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai của địa phương và 1.186 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (chiếm 87% số vụ việc).

     Bộ đã cử Đoàn thẩm tra, xác minh 31/39 vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó có 18 vụ việc từ năm 2016 chuyển sang); Báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết 10 vụ việc, kết quả có 4 vụ việc khiếu nại đúng, vụ việc khiếu nại có đúng, có sai và 3 vụ việc khiếu nại sai; Cử đoàn thẩm tra xác minh 26/36 vụ việc thuộc thẩm quyền của Bộ (có 13 vụ việc từ năm 2016); Đã có văn bản giải quyết 16 vụ việc nội dung thống nhất với giải quyết của địa phương; 2 vụ việc có văn bản đề nghị địa phương giải quyết lại theo quy định pháp luật.

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2769467