--%>

1992

Thành lập Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

  • Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh dẫn đầu tham dự Hội nghị   của Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển (RIO 92), ký các văn kiện và công ước         chính về môi trường đã thông qua tại Hội nghị.

  • Thành lập Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường theo Nghị quyết kỳ họp thứ nhất,   Quốc hội khóa IX.

1993 

   

  • Ngày 27/12, Quốc hội khóa IX thông qua Luật Bảo vệ môi trường 1993.

  • Thành lập Cục Môi trường thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (tên giao dịch  quốc tế là National Environment Agency – NEA) – Cơ quan quản lý nhà nước về môi  trường đầu tiên tại Việt Nam.

1994

  • Ban hành Nghị định 175/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 1993.

1995

  • Thông qua Kế hoạch hành động quốc gia về bảo vệ đa dạng sinh học.

1996

 

 • Ban hành Nghị định 26/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về BVMT.

 • Xác lập biểu trưng của Môi trường Việt Nam (Hình tròn, màu xanh lá mạ, thể hiện âm  dương, đất biển, bản đồ  hình chữ S, cũng là phát triển bền vững và hình cây nhân cách  hóa).

1997

 

 

 • Tiến hành Cuộc thanh tra diện rộng về BVMT (9.384 cơ sở).

 • Tổ chức Triển lãm Môi trường toàn quốc lần thứ nhất.

1998

  • Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 36-CT/TW về Tăng cường công tác BVMT trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

  • Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ nhất.

1999

 

 • Phê duyệt Chiến lược quản lý Chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp Việt Nam  đến năm 2020;  phê duyệt Quy chế quản lý chất thải nguy hại.

  • Diễn đàn Môi trường ASEAN lần thứ nhất.

2000

  • Quốc hội thông qua Bộ Luật Hình sự sửa đổi, trong đó có Chương XVII - Các tội phạm về môi trường, có hiệu lực từ 1/7/2000.

2001

 

 • Lần đầu tiên trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam (Bộ Khoa học, Công nghệ và  Môi trường) và Giải thưởng vì sự nghiệp Bảo vệ môi trường (Hội Bảo vệ thiên nhiên và  Môi trường Việt Nam).

2002

Thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Việt Nam tham gia Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững tại  Johannesburg, Nam Phi.

  • Thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó, hình thành 3 đơn vị có  chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường là Cục Bảo vệ môi  trường, Vụ Môi trường và Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường.  Thành  lập Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam.

  • Ký kết biên bản Nhóm Hỗ trợ quốc tế về môi trường (ISGE).

2003

   • Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến 2020.

  • Phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2004

 • Bộ chính trị ban hành Nghị quyết số 41/NQ-TW về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh  CNH-  HĐH đất nước.

 • Ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam.

 • Ký kết Nghị quyết liên tịch phối hợp hành động BVMT phục vụ phát triển bền vững  với các tổ chức chính trị - xã hội: Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao  động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ  thuật Việt Nam.

2005

 

 Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi 2005.

  • Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41/NQ - TW  về bảo vệ  môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

  • Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ hai.

 

2006

 

  • Phê duyệt Đề án Bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu.

  • Hội chợ - Triển lãm quốc tế về công nghệ môi trường lần thứ nhất.

 

2007

 

  • Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

  • Phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

2008

  • Quốc hội thông qua Luật Đa dạng sinh học 2008. 

  • Thành lập Tổng cục Môi trường theo Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.                                                             

  • Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Đông Á lần thứ nhất.

2009

  • Ban hành Chỉ thị 29/CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-TW của Bộ Chính trị.

  • Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 1999, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều về các tội  phạm môi trường (Chương XVII).

2010

  • Quốc hội thông qua Luật Thuế bảo vệ môi trường.

  • Ban hành Nghị định số 65/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật  Đa dạng sinh học 2008.

  • Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3.

 

2011

 

  • Quốc hội thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế,  làng nghề và Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015, trong đó có Chương trình Khắc phục ô nhiễm và cải thiện  môi trường.

  • Phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước theo Quyết định  1946/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2012

  • Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

  • Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm  và cải thiện môi trường.

2013

  • Ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

  • Ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về Một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

2014

  • Quốc hội thông qua Luật BVMT 2014.

  • Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi  trường.

2015

  • Quốc hội thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

  • Diễn đàn Bộ trưởng Môi trường châu Á – Thái Bình Dương lần thứ nhất.

  • Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4.

2016

  • Ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách BVMT.

  • Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường với sự tham gia của các Bộ, ngành và 63 tỉnh/thành phố trong cả nước.

  • Việt Nam tham gia Diễn đàn Tăng trưởng xanh toàn cầu.

 

Mai Hương

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 133607