--%>

     Trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Hồng Hải tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV về nguy cơ ô nhiễm, ứng phó sự cố môi trường và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong ứng phó sự cố môi trường khi xảy ra?

     Bộ TN&MT đã có những giải trình như sau:

     Luật BVMT năm 2014 đã có các quy định cụ thể về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường (Điều 108, 109, 110, 111, 112). Theo quy định tại Nghị định số 182015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; Thông tư số 26/2015/TT-BTNTM ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định đề án BVMT chi tiết, đề án BVMT đơn giản; Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT, các dự án khi xây dựng phải có kế hoạch xây dựng, vận hành các công trình để phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án. Các nội dung này được lồng ghép với báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Đề án BVMT.

     Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương trong ứng phó sự cố môi trường

     - UBND cấp tỉnh có trách nhiệm huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và phương tiện để kịp thời ứng phó sự cố.

     - Bộ TN&MT chỉ đạo UBND các tỉnh tổ chức, điều tra, xác định phạm vi ô nhiễm, thiệt hại do sự cố môi trường gây ra trên địa bàn liên tỉnh (Điều 111 Luật BVMT).

     - Trường hợp sự cố môi trường do thiên tai gây ra hoặc chưa xác định được nguyên nhân thì Bộ, ngành và UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm huy động các nguồn lực để tổ chức xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường.

Tạp chí Môi trường

Thống kê

Lượt truy cập: 462804