--%>

    Ngày 9/7/2019, tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân, Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành chủ trì Hội nghị.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu khai mạc Hội nghị

 

   Trong 6 tháng đầu năm 2019, quán triệt tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Bộ TN&MT đã chỉ đạo tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tháo gỡ khó khăn để kiến tạo, tạo động lực tăng trưởng bứt phá; tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bám sát địa phương cơ sở nắm chắc tình  hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, cấp bách; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ; đối thoại, lắng nghe, giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn của người dân, doanh nghiệp. Đây là tiền đề quan trọng để ngành TN&MT tiếp tục ổn định và phát triển trong thời gian tới.

   Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ, Bộ đã quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, khoa học trong công tác chỉ đạo điều hành, lắng nghe đòi hỏi của thực tiễn và yêu cầu phát triển của đất nước để hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, quy hoạch, chiến lược để kiến tạo cho phát triển; kịp thời chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc phát sinh từ địa phương cơ sở để thúc đẩy phát triển bứt phá. Kết quả, TTHC tiếp tục được đơn giản hóa nhất là trong lĩnh vực môi trường, số thủ tục thực hiện theo hình thức trực tuyến vượt mức Thủ tướng Chính phủ giao; Thu ngân sách vượt mức kế hoạch trong 6 tháng đầu năm (đến 30/6/2019 đã đạt 106% kế hoạch giao); Hoàn thành việc giám sát quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai ở đô thị, nguồn thu từ đất dự kiến vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đạt 97,3% diện tích cần cấp, tỷ lệ người có đất nông nghiệp bị thu hồi hài lòng về mức bồi thường đạt 68% (qua khảo sát của PAPI); Thu tiền từ cấp quyền khai thác tài nguyên nước lũ y kế đến nay đạt 9.000 tăng 2.000 tỷ so với năm 2018; các hồ chứa được giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc vận hành hàng ngày đảm bảo yêu cầu điều tiết nước cho sản xuất và phát điện; Tài nguyên khoáng sản được quản lý minh bạch hiệu quả thông qua đấu giá quyền khai thác mỏ, khoáng sản; Hoàn thành xây dựng kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Đặc biệt, các chỉ số về môi trường có sự chuyển biến, tỷ lệ khu công nghiệp (KCN) có khu xử lý chất thải tập trung đến tháng 5 đạt 88,3%, phong trào chống rác thải nhựa đã có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của xã hội...

   Về hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật đẩy mạnh cải cách TTHC, Bộ đã trình ban hành, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc bản đồ tạo thành hành lang pháp lý cho công tác đo đạc, phát triển các ứng dụng về thông tin địa lý, viễn thám trong quản lý giám sát về TN&MT, phát triển KT-XH; Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT với nhiều nội dung đổi mới, chú trọng kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm; quản lý chặt chẽ chất thải rắn, quản lý nước thải, quản lý khí thải; nhập khẩu phế liệu; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp cho địa phương; tăng cường trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với công tác BVMT; Ban hành theo thẩm quyền 9 Thông tư, trong đó 6 Thông tư thuộc Chương trình 6 tháng đầu năm, 1 Thông tư ngoài Chương trình và 2 Thông tư trước tiến độ…

    Trong công tác cải cách hành chính (CCHC) với trọng tâm là cải cách TTHC và hiện đại hóa nền hành chính, từ cuối năm 2018, Bộ đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2019 và 12 chương trình, kế hoạch thành phần. Trong đó, thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 25 TTHC, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực môi trường; Công bố TTHC trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện nâng cao chỉ số Đăng ký tài sản (A7) lên từ 5 - 8 bậc, chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) lên 2 - 3 bậc trong năm 2019; Thực hiện việc quản lý điều hành, ký số hoàn toàn trên môi trường mạng ở Bộ và kết nối với các địa phương; Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ điện tử, liên thông, gửi nhận văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 99 TTHC, vượt mức kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 63 TTHC. Chỉ số CCHC năm 2018 (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 có bước tiến đạt 82.52/100 điểm, xếp thứ 9/18 Bộ, ngành. Về kết quả giải quyết TTHC, Bộ đã tiếp nhận tổng số 2.302 hồ sơ TTHC, đã giải quyết, trả kết quả 1.112 hồ sơ, trong đó có 73,3% hồ sơ trả đúng hạn, 26,7% hồ sơ trả quá hạn (gấp hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2018); đang xử lý 1.190 hồ sơ…

   Về thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, Bộ đã triển khai 7 cuộc thanh tra, kiểm tra; 2 đoàn giám sát thanh tra; Ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT tại tỉnh Quảng Nam, Lào Cai, Phú Thọ và 53 kết luận thanh tra, kiểm tra về môi trường thực hiện cuối năm 2018; Xử phạt vi phạm hành chính 28 tổ chức với tổng số tiền xử phạt 3.844 triệu đồng; Tiếp nhận, xử lý 1.756 lượt đơn khiếu nại, tố cáo; Tiếp 173 lượt công dân với tổng số 326 người, trong đó có 17 lượt đoàn đông người. Bộ đã hoàn thành xử lý 9 vụ, còn 10 vụ việc đang kiểm tra, xác minh xử lý.

   Đối với lĩnh vực môi trường, cùng với hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, Bộ đã khẩn trương khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý, quy hoạch xử lý chất thải rắn theo Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ; chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến toàn quốc về quản lý chất thải rắn do Thủ tướng Chính phủ chủ trì; Trình Quốc hội Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2018 về môi trường nước các lưu vực sông; Trình Thủ tướng Chính phủ nhiệm vụ Quy hoạch BVMT quốc gia, Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học, Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia. Bên cạnh đó, Bộ tập trung kiểm soát, giám sát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi trường; Tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai xử lý ô nhiễm tại 47 làng nghề ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng; Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, hoàn thiện hệ thống các xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp trước khi đi vào hoạt động. Đến tháng 6 năm 2019, số lượng cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng giảm 79 cơ sở so với năm năm 2017; đã có 242/274 KCN đang hoạt động có khu xử lý nước thải tập trung (đạt 88,3%), trong đó có 191 KCN có trạm quan trắc tự động (chiếm 78,9%). Ngoài ra, Bộ còn phối hợp chặt chẽ với các địa phương tích cực triển khai 3 Đề án tổng thể BVMT lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy, hệ thống sông Đồng Nai; Tiếp tục duy trì 9 chương trình quan trắc môi trường tại các lưu vực sông, nước mặt, 3 chương trình quan trắc môi trường tại các vùng kinh tế trọng điểm, 2 chương trình quan trắc tác động; Triển khai xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về Bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước; Hướng dẫn, đề nghị các Bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại…

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

   Nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2019, Bộ TN&MT sẽ tập trung tháo gỡ các vướng mắc, tạo đột phá về thể chế để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết các vấn đề xã hội, BVMT cho phát triển bền vững; Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời vấn đề bức xúc, điểm nóng phát sinh, trong đó ưu tiên cho nguồn lực cho, kiểm tra thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với các tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, việc sử dụng đất của các nông, lâm trường, việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng, xả nước thải vào nguồn nước; Tiếp tục đẩy mạnh CCHC gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh; Tăng cường kỷ luật ngân sách, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, kiểm tra, giám sát chặt chẽ đầu tư công, sử dụng tài sản công, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách, tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài. Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu KH&CN; gắn nghiên cứu với chuyển giao, thực hiện cơ chế đấu thầu đặt hàng để khoa học công nghệ đóng góp vào sự phát triển của ngành; Thúc đẩy, mở rộng các diễn đàn đối thoại, tham vấn chính sách nhất là trong sửa đổi Luật Đất đai và Luật BVMT. Ngoài ra, tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông, mô hình truyền thông về TN&MT nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thay đổi thói quen tiêu dùng, giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần…

 

Mai Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 2147102