--%>

     Mới đây, Quốc hội Na Uy đã đặt ra mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn lượng khí thải nhà kính trong thời gian 20 năm từ năm 2030 đến năm 2050.

 

 

     Na Uy đã tạo ra hơn 95% năng lượng điện từ thủy điện. Để đạt được mục tiêu này, dầu và khí đốt sản xuất tại Na Uy sẽ phải giảm sản lượng các bon hoặc quốc gia này phải mua các bon từ nước ngoài để bù đắp cho lượng khí thải.

     Ngoài ra, Na Uy có thể làm giảm lượng khí thải bằng cách sử dụng nhiều xe điện hay cung cấp điện cho các giàn khoan dầu khí ngoài khơi từ lưới điện quốc gia để giảm thiểu việc sử dụng tua bin khí.

 

An Vi

Thống kê

Lượt truy cập: 170592