--%>

     Trả lời

     BVMT nước sông được quy định như sau:

     - BVMT nước sông là một trong những nội dung cơ bản của quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng nước sông.

     - Nguồn thải vào lưu vực sông phải được quản lý phù hợp với sức chịu tải của sông.

     - Chất lượng nước sông, trầm tích phải được theo dõi, đánh giá.

     - BVMT lưu vực sông (LVS) phải gắn liền với bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác và sử dụng nguồn nước sông.

     - Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có trách nhiệm giảm thiểu và xử lý chất thải trước khi xả thải vào LVS theo quy định của pháp luật.

     Khoản 5, Điều 52, Luật BVMT năm 2014 quy định: Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có trách nhiệm giảm thiểu và xử lý chất thải trước khi xả thải vào LVS theo quy định của pháp luật. Như vậy cơ sở A đã vi phạm quy định pháp luật về BVMT.

 

Tạp chí Môi trường

 

Thống kê

Lượt truy cập: 462647