--%>

     ​Ngày 6/4/2018, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 1708/BTNMT-TCMT gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc tăng cường hiệu quả xử lý, phản hồi các thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường (ÔNMT) thông qua đường dây nóng.

     Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ÔNMT thông qua đường dây nóng, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với Sở TN&MT các tỉnh/TP thiết lập, công khai hệ thống đường dây nóng về ÔNMT từ Trung ương đến địa phương; Ban hành quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ÔNMT thống nhất từ Trung ương đến địa phương để triển khai thực hiện từ tháng 11/2017.

 

 

     Sau gần 5 tháng triển khai đã có những chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm và hành động của các địa phương trong công tác tiếp nhận, xác minh, xử lý các vụ việc ÔNMT, nhiều vụ việc đã được xử lý tương đối triệt để. Tuy nhiên, tình hình xử lý, phản hồi các vụ việc gây ÔNMT do người dân phản ánh, kiến nghị thông qua đường dây nóng ở một số địa phương còn chậm; Nhiều địa phương chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ÔNMT trên địa bàn quản lý.

      Vì vậy, để tăng cường hiệu quả công tác xử lý, phản hồi các thông tin phản ánh, kiến nghị về ÔNMT thông qua đường dây nóng trong thời gian tới, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, TP chỉ đạo Sở TN&MT và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, tổ chức xác minh, xử lý triệt để các vụ việc ÔNMT trên địa bàn đã được phản ánh, kiến nghị thông qua đường dây nóng, nhất là các vụ việc đã được đường dây nóng của Bộ TN&MT gửi về. Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ Báo cáo và công khai kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ÔNMT trên địa bàn quản lý về Bộ TN&MT thông qua đường dây nóng của Tổng cục Môi trường trước ngày 30 hàng tháng để tổng hợp, công khai thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT, Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường.

Xem toàn văn Công văn số 1708/BTNMT-TCMT tại đây.

 

Phương Hạnh

Thống kê

Lượt truy cập: 948442