--%>

    Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương đã tích cực, chủ động thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tập trung thanh, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra

   Thực hiện Quyết định của Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018; ngay từ đầu năm, Thanh tra Sở TN&MT và các Phòng đơn vị trực thuộc Sở đã triển khai thông báo đến các đối tượng được thanh, kiểm tra; đồng thời, lập kế hoạch thực hiện hàng tháng, quý nhằm đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

    Bên cạnh đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra của cấp tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch, chỉ đạo; chủ động loại bỏ các đơn vị đã được các cơ quan của tỉnh Bình Dương, Bộ TN&MT thực hiện thanh, kiểm tra. Số lượng các cuộc thanh, kiểm tra theo kế hoạch của cấp tỉnh giảm nhưng tỷ lệ vi phạm tăng; công tác kiểm tra đột xuất được tăng cường đã kịp thời xử lý các đơn vị có vi phạm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của pháp luật. Đội liên ngành kiểm tra đột xuất đã tăng cường công tác kiểm tra đối với các nguồn thải lớn, các đơn vị phát sinh theo phản ánh, kiến nghị.

    Trong năm 2018, toàn ngành TN&MT Bình Dương đã thanh tra, kiểm tra đối với 1.265 đơn vị. Trong đó, toàn ngành TN&MT đã thanh, kiểm tra theo kế hoạch 909 đơn vị, kiểm tra đột xuất 356 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 434 đơn vị vi phạm, và đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 39 tỷ đồng. Ngoài ra, toàn ngành TN&MT đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xử lý vi phạm đối với 180 đơn vị, đã tham mưu xử lý vi phạm với số tiền 1,1 tỷ đồng, xác minh và xử lý 119 nội dung phản ánh từ đường dây nóng về tài nguyên và môi trường.  

 

Kiểm tra chất lượng nước thải sau xử lý của một doanh nghiệp

 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh, kiểm tra về TN&MT

    Năm 2019, Sở TN&MT sẽ tập trung tổ chức thanh tra, kiểm tra kết hợp nhiều lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản tuy nhiên sẽ giảm số lượng, tăng chất lượng. Bên cạnh đó, Sở TN&MT sẽ tăng cường rà soát, nắm tình hình để triển khai thanh, kiểm tra đột xuất, kịp thời, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

    Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ lựa chọn các đối tượng để đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 trên cơ sở tránh trùng lắp với kế hoạch của Thanh tra Bộ TN&MT, Thanh tra tỉnh Bình Dương; thanh, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm trong từng lĩnh vực, bám sát định hướng của Bộ TN&MT, chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương về tăng cường thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư, thực hiện phối hợp giữa Sở TN&MT với các Sở ngành trong công tác thanh, kiểm tra có liên quan đến lĩnh vực TN&MT.

    Để hoàn thành tốt công tác thanh, kiểm tra năm 2019; Sở TN&MT Bình Dương sẽ tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng về thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ thuộc Sở TN&MT, Phòng TN&MT cấp huyện, cán bộ cấp xã để việc thực hiện kế hoạch có hiệu quả cao. Thời gian dự kiến thực hiện trong Quý II/2019. Văn phòng Sở TN&MT, các đơn vị trực thuộc Sở bố trí phương tiện đi lại, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động thanh, kiểm tra theo quy định.

    Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở TN&MT kiểm tra định kỳ, đột xuất đảm bảo tổ chức thực hiện đồng bộ, nhất quán và có hiệu quả kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2019; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá và triển khai thực hiện kế hoạch để xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo; đồng thời, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức và hiệu quả công tác; báo cáo tình hình thanh, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất về Sở TN&MT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Bình Dương, Bộ TN&MT theo đúng quy định.

 

Châu Long (Theo Báo TN&MT)

Thống kê

Lượt truy cập: 349083