--%>

Trả lời:

     Điều 5, Luật BVMT năm 2014 quy định chính sách của Nhà nước về BVMT như sau:

     - Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động BVMT; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động BVMT theo quy định của pháp luật.

     - Tuyên truyền, giáo dục kết hợp với xử phạt hành chính, kinh tế và biện pháp khác để xây dựng kỷ cương, văn hóa BVMT.

     - Bảo tồn đa dạng sinh học; Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; Phát triển năng lượng sạch, và năng lượng tái tạo; Đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu chất thải.

     - Ưu tiên xử lý vấn đề môi trường bức xúc, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ô nhiễm môi trường nguồn nước; Chú trọng BVMT khu dân cư; Phát triển hạ tầng kỹ thuật BVMT.

     - Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho BVMT; Bố trí khoản chi riêng cho BVMT trong ngân sách với tỷ lệ tăng dần theo tăng trưởng chung; Ccác nguồn kinh phí BVMT được quản lý thống nhất và ưu tiên sử dụng cho các lĩnh vực trọng điểm trong BVMT.

     -  Ưu đãi, hỗ trợ về tài chính, đất đai cho hoạt động BVMT, cơ sở sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường.

     - Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về BVMT.

     - Phát triển khoa học, công nghệ môi trường; Ưu tiên nghiên cứu, chuyển giao và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường; Áp dụng tiêu chuẩn môi trường đáp ứng yêu cầu về BVMT.

     - Gắn kết các hoạt động BVMT, bảo vệ tài nguyên với ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh môi trường.

     - Nhà nước ghi nhận, tôn vinh cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động BVMT.

     - Mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế về BVMT; Thực hiện đầy đủ cam kết quốc tế về BVMT.

 

Tạp chí Môi trường

Thống kê

Lượt truy cập: 2679691