--%>

     Theo Quyết định 416/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn, từ năm 2020, tỉnh sẽ quan trắc chất lượng môi trường tại 163 điểm thuộc 1 thành phố và 10 huyện với dự toán kinh phí thực hiện gần 1 tỷ đồng. Trong đó, quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn: 40 điểm; Quan trắc môi trường nước mặt lục địa: 46 điểm;  Quan trắc môi trường nước dưới đất: 31 điểm; Quan trắc môi trường đất: 26 điểm; Quan trắc chất lượng trầm tích (nước ngọt): 20 điểm.

 

 

     Mục tiêu của Chương trình nhằm đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo thời gian và không gian; Cảnh báo sớm các hiện tượng ô nhiễm theo địa bàn, loại hình ô nhiễm và mức độ ô nhiễm; Số liệu quan trắc môi trường phục vụ kịp thời cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, đánh giá chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm theo các quy định của Luật BVMT và các văn bản khác có liên quan. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, BVMT và kiểm soát ô nhiễm.

     Thời gian thực hiện các đợt quan trắc là 2 đợt, trong vòng 1 năm. Đợt 1: Từ tháng 4 - tháng 7 (quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn, nước mặt lục địa, nước dưới đất, môi trường đất và trầm tích (nước ngọt); Phân tích, tổng hợp số liệu; báo cáo đợt 1. Đợt 2: Từ tháng 9 - tháng 12 (quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn, nước mặt lục địa, nước dưới đất và trầm tích (nước ngọt). Phân tích, tổng hợp số liệu; xây dựng báo cáo đợt 2 và cả năm).

 

Phạm Đình

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2080376