--%>

   Năm 2017, các xã điểm của tỉnh Lạng Sơn đã cơ bản hoàn thành việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Ban đầu chỉ có các ngành tham gia nhưng đến nay, các tổ chức đoàn thể đã vào cuộc và lan tỏa sâu rộng tới quần chúng nhân dân. Thành công lớn nhất của Lạng Sơn trong những năm qua là xây dựng NTM đã thực sự là cuộc vận động toàn dân.

Xây dựng nhà văn hóa thôn ở xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình

   Có được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực, chủ động của người dân thì sự vào cuộc của các cấp, ngành chức năng đóng vai trò rất quan trọng, trong đó phải kể đến Chi cục BVMT, Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn.

   Triển khai Kế hoạch số 18/KH-STNMT ngày 6/3/2017 của Sở TN&MT về thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM năm 2017, ngày 2/2/2017, Chi cục BVMT đã chủ động xây dựng, ban hành Chương trình Công tác số 33/CTr-CCBVMT về chương trình công tác năm 2017; Kế hoạch số 87/KH-CCBVMT ngày 27/3/2017 về triển khai tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM năm 2017. Cùng với đó, ban hành các văn bản số 85/CCBVMT-TH&ĐTM ngày 24/3/2017 về việc đôn đốc tập huấn và gửi biểu mẫu hướng dẫn rà soát hiện trạng tiêu chí số 17 về môi trường trong Bộ tiêu chí quốc gia, xã NTM; Số 180/CCBVMT-TH&ĐTM ngày 15/9/2017 về tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM. Đồng thời, phân công cán bộ phụ trách theo dõi, hướng dẫn các huyện, xã điểm thực hiện tiêu chí môi trường tại Thông báo số 59a/TB-CCBVMT ngày 7/3/2017.

   Chi cục đã phối hợp với phòng TN&MT các huyện, xã điểm tổ chức 16 lớp tập huấn về tiêu chí môi trường cho các đối tượng là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch, công chức địa chính xã; Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng, Phó thôn; Người có uy tín trong các thôn, bản, cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ tại 11 xã điểm phấn đấu về đích NTM năm 2017 và 5 xã đặc biệt khó khăn phấn đấu về đích NTM giai đoạn 2016 - 2020, thu hút 1.700 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, chủ động đôn đốc các huyện, xã phối hợp kiểm tra việc duy trì thực hiện tiêu chí môi trường tại 3 xã Hoàng Văn Thụ (huyện Bình Gia), Đồng Tân (huyện Hữu Lũng), Cường Lợi (huyện Đình Lập), đây là 3 xã đạt tiêu chí môi trường từ năm 2016 chuyển sang.

   Nhằm tạo động lực thực hiện cho các xã, Chi cục đã tham mưu Sở đề nghị Quỹ BVMT tỉnh hỗ trợ các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ chính sách của 11 xã điểm phấn đấu về đích NTM năm 2017 số tiền 550 triệu đồng (50 triệu đồng/xã) để xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, hố rác công cộng... Kết quả, đến cuối năm 2017, 14 xã đã hoàn thành đạt chuẩn tiêu chí môi trường (trong đó có 3 xã đạt năm 2016 chuyển sang và duy trì tốt tiêu chí môi trường).

   Đối với 5 xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020, gồm: Cao Minh, (huyện Tràng Định), Vĩnh Yên (huyện Bình Gia), Nhất Tiến (huyện Bắc Sơn), Hữu Lễ (huyện Văn Quan) và Kiên Mộc (huyện Đình Lập), Chi cục phối hợp với UBND huyện, xã tổ chức công tác tập huấn về tiêu chí môi trường cho người dân trên địa bàn các xã. Bên cạnh đó, Chi cục đã tham mưu cho Giám đốc Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và Hội Cựu chiến binh chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn huyện Hữu Lũng và các xã Vân Nham, Đồng Tân thực hiện hiệu quả tiêu chí. Qua kiểm tra, thẩm định, 2 xã này đã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí theo quy định của Quyết định số 1980/QĐ-TTg.

   Ông Đinh Xuân Bách, Chủ tịch UBND xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng, 1 trong 14 xã điểm phấn đấu về đích xây dựng NTM năm 2017 cho biết, xác định môi trường là tiêu chí khó thực hiện do có nhiều chỉ tiêu nhỏ và kinh tế của người dân khó khăn, tập quán sinh hoạt lạc hậu, thiếu quỹ đất… Vì vậy, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các Ban, Ngành, Đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM nói chung, tiêu chí môi trường nói riêng. Tính đến cuối năm 2017, xã Trùng Quán đã cơ bản đạt tiêu chí với trên 400/523 hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh, tăng gần 200 hộ so với đầu năm; 34 hộ chăn nuôi gần đường đã cải tạo, di dời địa điểm; Trên 85% số hộ có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, tăng hơn 100 hộ; Số hộ được dùng nước hợp vệ sinh đạt 97%. Ngoài ra, người dân còn đóng góp hàng trăm ngày công để khơi thông cống rãnh, quét dọn, giữ gìn vệ sinh môi trường.

   Việc thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, an toàn thực phẩm tại xã Văn An, huyện Văn Quan cũng gặp không ít trở ngại, nhưng được sự hỗ trợ của Nhà nước, cùng sự nỗ lực của người dân, xã đã đạt được kết quả tích cực. Với nguồn vốn hỗ trợ từ tỉnh, huyện, xã đã tiến hành di dời 2 chuồng trại, xây dựng 8 nhà vệ sinh cho các nhà văn hóa thôn; 5 điểm chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật; hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và hố thu gom rác thải cho 113 hộ gia đình… Qua đó, tỷ lệ nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh của xã đạt gần 90%; tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt trên 90%, cảnh quan đường làng, ngõ xóm ngày càng xanh - sạch - đẹp.

   Để tiếp tục triển khai hiệu quả tiêu chí môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, trong năm 2018, Chi cục BVMT tỉnh Lạng Sơn sẽ phối hợp với phòng TN&MT các huyện, TP. Lạng Sơn rà soát, kiểm tra thực tế tình hình thực hiện tiêu chí tại các xã điểm; Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, cử cán bộ và đề nghị các tổ chức, đoàn thể tình nguyện trực tiếp xuống các xã, thôn hướng dẫn, hỗ trợ người dân xây dựng các công trình BVMT; Vận động người dân nói không với túi ni lông khó tự phân hủy và thu gom, xử lý vở bao bì thuốc bảo vệ thực vật; Đẩy mạnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, xây dựng mô hình tiên tiến về BVMT; Mặt khác, huy động mọi nguồn lực, giúp các xã điểm thực hiện tiêu chí môi trường và tổ chức thẩm định việc hoàn thành tiêu chí trong xây dựng NTM.

                Thu Hương

Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường số 1/2018

Thống kê

Lượt truy cập: 129448