--%>

     

     Ấn phẩm của: Đại học Công nghệ Brandenburg Cottbus, Đức

                             Khoa Quy hoạch đô thị và Thiết kế không gian, và ENDA Việt Nam

                             Đại học Công nghệ Brandenburg Cottbus, Đức

     Nôi dung cuốn sổ tay "Làm thế nào để ứng phó với tác động của Biến đổi khí hậu ở đô thị" Sổ tay trình bày về phương pháp tiếp cận của một  cộng  đồng  đô  thị  tại  TP  Hồ  Chí  Minh  và những công cụ đã áp dụng cho các cộng đồng khác có hoàn cảnh tương tự, cũng như cho các tổ chức xã hội dân sự và cơ quan chính quyền địa phương để có thể hỗ trợ quá trình thích ứng với BĐKH.

     Cuốn Sổ tay được chia thành 5 phần: Phần 1 tóm tắt các nguyên nhân và các yếu tỗ dẫn đến BĐKH từ góc độ toàn cầu, trong khi, Phần 2 nói về những tác động đến TP. HCM và cụ thể là những khu dân cư không ổn định. Phần 3 giới thiệu việc thích ứng dựa vào cộng đồng như một phương pháp tiếp cận cấp cơ sở có tính khả thi để ứng phó, nêu cụ thể về cách xây dựng, thực hiện và kết quả của dự án thí điểm. Phần 4 hướng dẫn việc khuyến khích quá trình thích ứng ở các cộng đồng khác và danh sách các biện pháp và chiến lược có thể thực hiện một cách dễ dàng. Các phần từ 1 đến 4 cung cấp các tài liệu xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức; tất cả các công cụ đánh giá, ra quyết định và lượng giá được sử dụng trong dự án thí điểm được tổng hợp và soạn  thảo để cá nhân có thể sử dụng được trình bày ở Phần 5.

Quỳnh Như

Thống kê

Lượt truy cập: 2893530