--%>

     UBND tỉnh Kon Tum vừa có Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) môi trường địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

     Theo đó, đến năm 2018, Kon Tum sẽ tổ chức triển khai xây dựng và ban hành QCKT môi trường địa phương về nước thải công nghiệp, nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chất thải thông qua việc quy định các giá trị tối đa cho phép các thông số ô nhiễm. Đồng thời, phân vùng xả thải cho từng lưu vực sông, suối, ao, hồ và sông nhánh, đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và hệ sinh thái.

     Giai đoạn từ 2018 – 2023, Kon Tum sẽ tổ chức triển khai xây dựng và ban hành QCKT môi trường địa phương về khí thải công nghiệp; chất lượng nước; nước thải sản xuất đặc thù tinh bột sắn, mía đường, cà phê…; chất thải nguy hại. Bên cạnh đó, bảo đảm kiểm soát tốt nhất chất lượng các thành phần môi trường xung quanh, phù hợp với sức chịu tải, khả năng tự làm sạch của từng nguồn tiếp nhận chất thải.

 

Hoàng Đàn

Thống kê

Lượt truy cập: 3078264