--%>

     Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) vừa tổ chức Lễ công bố sách “Kinh tế xanh (KTX) cho phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH)”, do tập thể tác giả của Hội biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật in và phát hành. Cuốn sách được thực hiện từ gợi ý của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Diễn đàn “Kinh tế xanh cho phát triển bền vững 2016” do Hội tổ chức. Sách được hoàn thành và ra mắt bạn đọc là kết quả lao động miệt mài hơn một năm của 24 nhà khoa học, trong đó có 1 tác giả người Hàn Quốc.

 

     

     Cuốn sách được chia làm hai phần chính, với 7 Chương, hơn 60 danh mục và phụ lục thuật ngữ, truyền tải một cách tương đối có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển KTX mà dư luận xã hội đang quan tâm. 

     Phần thứ nhất, gồm 4 Chương, phân tích sâu về các nội dung xanh hóa sản xuất công nghiệp, xanh hóa nông nghiệp, xanh hóa tiêu dùng và xanh hóa lối sống đô thị và nông thôn. Đồng thời, các tác giả đã đề cập đến việc huy động nguồn lực từ cộng đồng nhằm phát triển KTX ở Việt Nam.

     Chương 1: Một số vấn đề lý luận về KTX.

     Chương 2: Bối cảnh, chủ trương và định hướng phát triển KTX ở Việt Nam.

     Chương 3: Xây dựng nền KTX ở Việt Nam.

     Chương 4: Huy động nguồn lực cho phát triển KTX.

     Phần thứ hai, gồm 3 chương, giới thiệu tổng quan các mô hình thực tiễn trên thế giới, trong đó có quốc gia hướng tới KTX, phát triển bền vững.

     Chương 5: Tổng quan mô hình KTX của các nước.

     Chương 6: Một số mô hình KTX tiêu biểu của Việt Nam.

     Chương 7: KTX ở các vùng của Việt Nam.

     Ngoài ra, cuốn sách có phần giới thiệu các thuật ngữ sử dụng nhiều trong nội dung các phần như: KTX, kinh tế nâu, mua sắm bền vững, TP/đô thị sinh thái…

     Với độ dày gần 700 trang, được biên soạn công phu, trình bày đẹp và hiện đại, trên khổ giấy 16 X 24 cm, cuốn sách “KTX cho phát triển bền vững trong bối cảnh BĐKH” là tài liệu quý giá cho những nhà hoạch định chính sách và quản lý phát triển, nhà nghiên cứu, giảng dạy, doanh nhân. Đồng thời, đây cũng là tài liệu tham khảo cần thiết cho xã hội trong tiến trình phát triển đất nước theo hướng xanh, bền vững, ứng phó với BĐKH. 

 

Hương Mai

Thống kê

Lượt truy cập: 1016778